3M EPS-200套管零件编号

作者: Digi-Key 工程师 Barley Li

在查看3MEPS-200套管时,你可能会对零件编号的不同后缀感到困惑,例如EPS-200 1/2" BL 48"BX。而规格书中也没有标注此信息。

请注意,订购EPS-200套管时需要依据产品名称、与扩大内径相当的尺寸、包装类型和颜色。其他尺寸以供应商报价为准。应始终订购最大的尺寸,以便紧密地套在待覆盖的物件上。

EPS-200标准颜色为黑色。还有其他颜色和透明度可供选择,以工厂报价为准。

举例而言,EPS-200 1/2" BL 48"BX表示:

  • EPS-200表示产品名称。
  • 1/2"表示订购尺寸。尺寸和体积信息详见下表。
  • BL表示黑色。
  • 48"BX表示包装类型。48"为母管的长度。BX是指盒子。

01_01

适用的零件编号

EPS-200 1 1/2"" BL 48"“BX EPS-200 1"” BL 48"" BX EPS200 1"" BL48"“BX
EPS-200 1/2"” BL 48"“BX EPS200 1/2"” BL48"“BX EPS200 1/4"” BL48"“BX
EPS-200 1/4"“BL 48"“BX EPS200 1/8"” BL48"“BX EPS-200 1/8"“BL 48"“BX
EPS200 11/2"” BL48"“BX EPS-200 2"” BL 48"” BX EPS200 2"” BL48"“BX
EPS200 3/16"” BL48"“BX EPS-200 3/16"“BL48"“BX EPS200 3/4"” BL48"“BX
EPS-200 3/4"” BL48"“BX EPS200 3/8"” BL48"“BX EPS-200 3/8"” BL48"“BX
EPS200-1 1/2-48"”-BLACK-24 PCS EPS-200-1 1/2-48-BLACK-BU
EPS200-1 1/2-6"”-BLACK-10-3 PC PKS EPS-200-1 1/2-BLACK
EPS200-1/2-48"”-BLACK-75 PCS EPS-200-1/2-48-BLACK-BULK
EPS200-1/2-6"”-BLACK-10-10 PC PKS EPS-200-1/2-BLACK
EPS200-1/4-48"”-BLACK-200 PCS EPS-200-1/4-48-BLACK-BULK
EPS200-1/4-6""-BLACK-10-10 PC PKS EPS-200-1/4-BLACK
EPS200-1/8-48""-BLACK-250 PCS EPS-200-1/8-48-BLACK-BULK
EPS200-1/8-6""-BLACK-10-10 PC PKS EPS-200-1/8-BLACK
EPS200-1-48""-BLACK-24 PCS EPS-200-1-48-BLACK-BULK
EPS200-1-6""-BLACK-10-10 PC PKS EPS-200-1-BLACK
EPS200-2-48""-BLACK-24 PCS EPS-200-2-48-BLACK-BULK EPS-200-2-BLACK
EPS200-3/16-48""-BLACK-250 PCS EPS-200-3/16-48-BLACK-BUL
EPS200-3/16-6""-BLACK-10-10 PC PKS EPS-200-3/16-BLACK
EPS200-3/4-48""-BLACK-45 PCS EPS-200-3/4-48-BLACK-BULK
EPS200-3/4-6""-BLACK-10-10 PC PKS EPS-200-3/4-BLACK
EPS200-3/8-48""-BLACK-125 PCS EPS-200-3/8-48-BLACK-BULK
EPS200-3/8-6""-BLACK-10-10 PC PKS EPS-200-3/8-BLACK

3M161172-ND 3M161173-ND 3M161174-ND
3M161175-ND 3M161176-ND 3M161177-ND
3M161178-ND 3M161179-ND 3M161180-ND
3M161181-ND 3M161182-ND 3M161183-ND
3M161184-ND 3M161185-ND 3M161186-ND
3M161187-ND EPS-200-1/2-48-BLACK-BULK-ND EPS-200-1/2-BLACK-ND
EPS-200-1/4-48-BLACK-BULK-ND EPS-200-1/4-BLACK-ND EPS-200-1/8-48-BLACK-BULK-ND
EPS-200-1/8-BLACK-ND EPS-200-11/2-48-BLACK-BU-ND EPS-200-11/2-BLACK-ND
EPS-200-1-48-BLACK-BULK-ND EPS200-1-6""-BLACK-10-10PCPKS-ND EPS-200-1-BLACK-ND
EPS-200-2-48-BLACK-BULK-ND EPS-200-2-BLACK-ND EPS-200-3/16-48-BLACK-BUL-ND
EPS-200-3/16-BLACK-ND EPS-200-3/4-48-BLACK-BULK-ND EPS-200-3/4-BLACK-ND
EPS-200-3/8-48-BLACK-BULK-ND EPS-200-3/8-BLACK-ND EPS2012-1-ND
EPS2012-1R0-ND EPS2012-1R5-ND EPS2012-20-ND
EPS2012-2-ND EPS2012-2R0-ND EPS2012-3R0-ND
EPS2012-4-ND EPS2012-4R0-ND EPS2012-6R0-ND
EPS2012-8-ND EPS2012-ND EPS2012-R5-ND
EPS2012-R75-ND EPS2014-1-ND EPS2014-1R0-ND
EPS2014-1R5-ND EPS2014-20-ND EPS2014-2-ND
EPS2014-2R0-ND EPS2014-3R0-ND EPS2014-4-ND
EPS2014-4R0-ND EPS2014-6R0-ND EPS2014-8-ND
EPS2014-ND EPS2014-R5-ND EPS2014-R75-ND
EPS2018-1-ND EPS2018-1R0-ND EPS2018-1R5-ND
EPS2018-20-ND EPS2018-2-ND EPS2018-2R0-ND
EPS2018-3R0-ND EPS2018-48-ND EPS2018-4-ND
EPS2018-4R0-ND EPS2018-6R0-ND EPS2018-8-ND
EPS2018-ND EPS2018-R5-ND EPS2018-R75-ND
EPS2034-1-ND EPS2034-1R0-ND EPS2034-1R5-ND
EPS2034-2-ND EPS2034-2R0-ND EPS2034-3R0-ND
EPS2034-4-ND EPS2034-4R0-ND EPS2034-6R0-ND
EPS2034-8-ND EPS2034-ND EPS2034-R5-ND
EPS2034-R75-ND EPS2038-1-ND EPS2038-1R0-ND
EPS2038-1R5-ND EPS2038-20-ND EPS2038-2-ND
EPS2038-2R0-ND EPS2038-3R0-ND EPS2038-4-ND
EPS2038-4R0-ND EPS2038-6R0-ND EPS2038-8-ND
EPS2038-ND EPS2038-R5-ND EPS2038-R75-ND
EPS2100-1-ND EPS2100-1R0-ND EPS2100-1R5-ND
EPS2100-2-ND EPS2100-2R0-ND EPS2100-3R0-ND
EPS2100-4-ND EPS2100-4R0-ND EPS2100-6R0-ND
EPS2100-8-ND EPS2100-ND EPS2100-R5-ND
EPS2100-R75-ND EPS2112-1-ND EPS2112-1R0-ND
EPS2112-1R5-ND EPS2112-2-ND EPS2112-2R0-ND
EPS2112-3R0-ND EPS2112-4-ND EPS2112-4R0-ND
EPS2112-6R0-ND EPS2112-8-ND EPS2112-ND
EPS2112-R5-ND EPS2112-R75-ND EPS2200-1-ND
EPS2200-1R0-ND EPS2200-1R5-ND EPS2200-2-ND
EPS2200-2R0-ND EPS2200-3R0-ND EPS2200-4-ND
EPS2200-4R0-ND EPS2200-6R0-ND EPS2200-ND
EPS2200-R5-ND EPS2200-R75-ND EPS2316-1-ND
EPS2316-1R0-ND EPS2316-1R5-ND EPS2316-20-ND
EPS2316-2-ND EPS2316-2R0-ND EPS2316-3R0-ND
EPS2316-4-ND EPS2316-4R0-ND EPS2316-6R0-ND
EPS2316-8-ND EPS2316-ND EPS2316-R5-ND
EPS2316-R75-ND

英文原文链接:3M EPS-200 Tubing part numbering