Kemet C0G介质表贴MLCC电容零件编号

当你查找Kemet的C0G介质表贴MLCC电容时,比如C0402C471K5GAC7867 , 它的后缀“7867”代表标准的卷袋包装。最后的四个数字是Kemet内部编码(C-Spec),用来代表属性,如卷带,额定ESR或特殊测试。

  • 下面是截图自数据手册,显示了四个数字后缀选项

  • 下面是Kemet数据手册上整个零件编号的解析

适用零件编号

C0201C100D3GACTU C0201C100J3GAC7867 C0201C101J3GACTU C0201C101J4GAC7867 C0201C101J8GAC7867 C0201C101K3GACTU C0201C101M3GACTU C0201C120J3GACTU C0201C120K3GACTU C0201C120M3GACTU C0201C150J3GAC7867 C0201C150K3GACTU C0201C150M3GACTU C0201C180J3GACTU C0201C180K3GACTU C0201C180M3GACTU C0201C220J3GACTU C0201C220K3GACTU C0201C220M3GACTU C0201C270J3GACTU C0201C270K3GACTU C0201C270M3GACTU C0201C330J3GACTU C0201C330K3GACTU C0201C330M3GACTU C0201C390J3GACTU C0201C390K3GACTU C0201C390M3GACTU C0201C470J3GACTU C0201C470J4GAC7867 C0201C470K3GAC7867 C0201C470M3GACTU C0201C560J3GACTU C0201C560J4GAC7867 C0201C560K3GACTU C0201C560M3GACTU C0201C680J3GAC7867 C0201C680J4GAC7867 C0201C680K3GACTU C0201C680M3GACTU C0201C820J3GAC7867 C0201C820K3GACTU C0201C820M3GACTU
C0402C100C3GACTU C0402C100C4GAC7867 C0402C100C5GACTU C0402C100C8GACTU C0402C100D3GACTU C0402C100D4GACTU C0402C100D5GACTU C0402C100J3GACTU C0402C100J4GAC7867 C0402C100J5GACTU C0402C100J8GAC7867 C0402C100K3GACTU C0402C100K4GACTU C0402C100K5GACTU C0402C100K8GACTU C0402C101F1GAC C0402C101F3GACTU C0402C101F8GACTU C0402C101G1GACTU C0402C101G3GACTU C0402C101G5GACTU C0402C101J1GAC7867 C0402C101J3GACTU C0402C101J4GACTU C0402C101J5GACTU C0402C101J8GAC7867 C0402C101K3GACTU C0402C101K4GACTU C0402C101K5GACTU C0402C101K8GAC7867 C0402C102F4GACTU C0402C102F5GACTU C0402C102G5GACTU C0402C102J1GAC7867 C0402C102J3GACTU C0402C102J4GAC7867 C0402C102J5GACTU C0402C102J8GAC7867 C0402C102K3GACTU C0402C102K5GACTU C0402C109B5GACTU C0402C109C3GACTU C0402C109C4GACTU C0402C109C5GACTU C0402C109C8GACTU C0402C109D3GAC7867 C0402C109D5GAC7867 C0402C109D8GAC7867 C0402C110C5GACTU C0402C110D5GACTU C0402C110J3GACTU C0402C110J5GACTU C0402C111J5GAC7867 C0402C112J5GAC7867 C0402C119D5GAC7867 C0402C120C3GACTU C0402C120C5GACTU C0402C120C8GACTU C0402C120D3GACTU C0402C120D4GACTU C0402C120D5GACTU C0402C120J3GAC7867 C0402C120J4GACTU C0402C120J5GACTU C0402C120J8GAC7867 C0402C120K4GACTU C0402C120K5GACTU C0402C121F5GACTU C0402C121G5GACTU C0402C121J1GAC7867 C0402C121J3GAC7867 C0402C121J5GACTU C0402C121K5GACTU C0402C122J5GACTU C0402C129C3GACTU C0402C129C5GACTU C0402C129C8GACTU C0402C129D3GAC7867 C0402C129D4GACTU C0402C129D5GAC7867 C0402C130C3GACTU C0402C130J3GACTU C0402C130J5GACTU C0402C130K4GACTU C0402C131J5GAC7867 C0402C132F4GACTU C0402C139D5GAC7867 C0402C150C3GACTU C0402C150C5GACTU C0402C150D3GACTU C0402C150G5GACTU C0402C150J3GAC7867 C0402C150J4GACTU C0402C150J5GACTU C0402C150J8GAC7867 C0402C150K3GACTU C0402C150K4GACTU C0402C150K5GACTU C0402C151F4GACTU C0402C151F5GAC7867 C0402C151J1GAC7867 C0402C151J3GAC7867 C0402C151J5GACTU C0402C151K5GAC7867 C0402C152J4GACTU C0402C152J5GAC7867 C0402C152K3GACTU C0402C159B5GACTU C0402C159C3GACTU C0402C159C5GACTU C0402C159C8GACTU C0402C159D3GAC7867 C0402C159D4GACTU C0402C159D5GAC7867 C0402C160J3GACTU C0402C160J5GAC7867 C0402C160J8GACTU C0402C161J5GAC7867 C0402C169C4GACTU C0402C169C5GACTU C0402C169D5GAC7867 C0402C180C3GACTU C0402C180C5GACTU C0402C180D3GACTU C0402C180D5GACTU C0402C180G3GACTU C0402C180G5GACTU C0402C180G8GACTU C0402C180J3GACTU C0402C180J4GAC7867 C0402C180J5GAC7867 C0402C180J8GACTU C0402C180K3GAC7867 C0402C180K5GACTU C0402C181F5GACTU C0402C181F8GACTU C0402C181G5GACTU C0402C181J1GAC7867 C0402C181J3GAC7867 C0402C181J5GACTU C0402C181J8GACTU C0402C181K4GACTU C0402C181K5GACTU C0402C182F4GACTU C0402C182J3GACTU C0402C189C3GACTU C0402C189C5GACTU C0402C189D3GAC7867 C0402C189D5GAC7867 C0402C189D8GACTU C0402C200C5GACTU C0402C200D3GACTU C0402C200D5GACTU C0402C200G5GACTU C0402C200J3GAC7867 C0402C200J4GACTU C0402C200J5GACTU C0402C200K3GACTU C0402C200K4GACTU C0402C200K5GACTU C0402C200K8GAC7867 C0402C201F8GACTU C0402C201G5GACTU C0402C201J5GAC7867 C0402C202J3GAC7867 C0402C209B5GAC7867 C0402C209C3GACTU C0402C209C5GACTU C0402C209C8GACTU C0402C209D4GACTU C0402C209D5GAC7867 C0402C220C3GACTU C0402C220C5GACTU C0402C220C8GACTU C0402C220D3GACTU C0402C220F5GAC7867 C0402C220G5GAC7867 C0402C220G8GACTU C0402C220J3GACTU C0402C220J4GACTU C0402C220J5GACTU C0402C220J8GAC7867 C0402C220K3GACTU C0402C220K4GACTU C0402C220K5GACTU C0402C220K8GACTU C0402C221F5GAC7867 C0402C221G5GAC7867 C0402C221J1GAC7867 C0402C221J3GAC7867 C0402C221J5GACTU C0402C221K5GACTU C0402C222F4GAC7867 C0402C222J3GACTU C0402C229C3GACTU C0402C229C4GAC7867 C0402C229C5GACTU C0402C229D3GAC7867 C0402C229D5GAC7867 C0402C229D8GAC7867 C0402C229J5GAC C0402C240D3GACTU C0402C240D5GACTU C0402C240J3GACTU C0402C240J4GACTU C0402C240J5GACTU C0402C240K5GACTU C0402C241G5GACTU C0402C241J3GAC7867 C0402C241J5GAC7867 C0402C249C3GACTU C0402C249C5GACTU C0402C249D5GAC7867 C0402C270D3GACTU C0402C270D4GACTU C0402C270F5GACTU C0402C270F8GACTU C0402C270G5GACTU C0402C270J3GAC7867 C0402C270J4GACTU C0402C270J5GACTU C0402C270K3GACTU C0402C270K4GACTU C0402C270K5GACTU C0402C270K8GACTU C0402C271F5GACTU C0402C271J1GAC7867 C0402C271J3GAC7867 C0402C271J5GAC7867 C0402C271K5GACTU C0402C279C3GACTU C0402C279C4GACTU C0402C279C5GACTU C0402C279D3GACTU C0402C279D4GACTU C0402C279D5GAC7867 C0402C279K3GACTU C0402C279K4GACTU C0402C300D3GACTU C0402C300D5GACTU C0402C300F3GACTU C0402C300F5GACTU C0402C300J3GAC7867 C0402C300J5GACTU C0402C300K4GACTU C0402C300K5GAC7867 C0402C301J3GAC7867 C0402C301J5GAC7867 C0402C301K4GACTU C0402C309C3GACTU C0402C309C5GACTU C0402C309D3GACTU C0402C309D5GAC7867 C0402C309K4GACTU C0402C330F4GAC7867 C0402C330F5GACTU C0402C330F8GACTU C0402C330G5GACTU C0402C330J3GACTU C0402C330J4GAC7867 C0402C330J5GACTU C0402C330J8GAC7867 C0402C330K3GAC7867 C0402C330K4GAC7867 C0402C330K5GAC7867 C0402C330K8GAC7867 C0402C331G5GACTU C0402C331J1GAC7867 C0402C331J3GAC7867 C0402C331J4GACTU C0402C331J5GACTU C0402C331JAGAC7867 C0402C331K3GACTU C0402C331K5GACTU C0402C339C3GACTU C0402C339C5GACTU C0402C339C8GACTU C0402C339D3GAC7867 C0402C339D4GAC7867 C0402C339D5GACTU C0402C339K3GACTU C0402C339K5GACTU C0402C360D3GACTU C0402C360D5GACTU C0402C360F5GAC7867 C0402C360G3GACTU C0402C360G5GACTU C0402C360J3GACTU C0402C360J5GACTU C0402C361J5GAC7867 C0402C369C3GACTU C0402C369C5GAC7867 C0402C369D5GAC7867 C0402C390D5GACTU C0402C390F3GACTU C0402C390F5GACTU C0402C390F8GACTU C0402C390G5GACTU C0402C390J3GAC7867 C0402C390J4GACTU C0402C390J5GACTU C0402C390K4GACTU C0402C390K5GACTU C0402C390K8GACTU C0402C391F5GACTU C0402C391J4GACTU C0402C391J5GACTU C0402C399C3GACTU C0402C399C5GACTU C0402C399D3GACTU C0402C399D4GACTU C0402C399D5GAC7867 C0402C399K3GACTU C0402C399K8GACTU C0402C409C5GACTU C0402C430D5GACTU C0402C430D8GACTU C0402C430F5GACTU C0402C430F8GACTU C0402C430G5GACTU C0402C430J3GAC7867 C0402C430J5GAC7867 C0402C431G5GACTU C0402C431J3GAC7867 C0402C431J5GAC7867 C0402C439C3GACTU C0402C439C4GACTU C0402C439C5GACTU C0402C439D5GAC7867 C0402C439K4GACTU C0402C470D5GACTU C0402C470F3GACTU C0402C470F4GACTU C0402C470F5GACTU C0402C470G5GACTU C0402C470J3GACTU C0402C470J4GAC7867 C0402C470J5GACTU C0402C470J8GAC7867 C0402C470K3GAC7867 C0402C470K4GACTU C0402C470K5GACTU C0402C470K8GAC7867 C0402C471F4GACTU C0402C471F5GAC7867 C0402C471F8GACTU C0402C471G5GACTU C0402C471J1GAC7867 C0402C471J3GAC7867 C0402C471J4GAC7867 C0402C471J5GACTU C0402C471K1GACTU C0402C471K3GACTU C0402C471K5GAC7867 C0402C479C3GACTU C0402C479C4GACTU C0402C479C5GACTU C0402C479D3GAC7867 C0402C479D4GAC7867 C0402C479D5GACTU C0402C479D8GAC7867 C0402C479J5GACTU C0402C479K3GACTU C0402C479K4GACTU C0402C479K5GACTU C0402C479K5GAL7867 C0402C479K8GACTU C0402C508C3GACTU C0402C508C4GACTU C0402C508C5GACTU C0402C508D3GACTU C0402C508D5GAC7867 C0402C510F5GACTU C0402C510F8GACTU C0402C510G3GACTU C0402C510J3GACTU C0402C510J5GAC7867 C0402C510K5GACTU C0402C511J5GAC7867 C0402C519C3GACTU C0402C519C5GACTU C0402C519C8GACTU C0402C519D3GAC7867 C0402C519D4GACTU C0402C519D5GAC7867 C0402C519J5GACTU C0402C519K4GACTU C0402C519K5GACTU C0402C560F4GACTU C0402C560F5GACTU C0402C560G3GACTU C0402C560G5GACTU C0402C560J3GACTU C0402C560J4GACTU C0402C560J5GACTU C0402C560J8GACTU C0402C560K3GACTU C0402C560K4GACTU C0402C560K5GAC7867 C0402C560K8GACTU C0402C561G5GACTU C0402C561J1GAC7867 C0402C561J3GAC7867 C0402C561J4GACTU C0402C561J5GACTU C0402C561K5GACTU C0402C569B5GAC7867 C0402C569C3GACTU C0402C569C5GACTU C0402C569D3GACTU C0402C569D5GACTU C0402C569J5GACTU C0402C569K3GACTU C0402C569K4GACTU C0402C569K5GACTU C0402C569K8GACTU C0402C620G5GACTU C0402C620J3GACTU C0402C620J5GAC7867 C0402C620K3GACTU C0402C620K5GACTU C0402C621F5GACTU C0402C621J3GAC7867 C0402C621J5GAC7867 C0402C629C3GACTU C0402C629C5GAC7867 C0402C629D5GAC7867 C0402C629J5GAC7867 C0402C680F3GAC7867 C0402C680F4GACTU C0402C680F5GAC7867 C0402C680G3GACTU C0402C680G5GACTU C0402C680G8GACTU C0402C680J3GAC7867 C0402C680J4GACTU C0402C680J5GACTU C0402C680J8GAC7867 C0402C680K3GACTU C0402C680K5GAC7867 C0402C680K8GACTU C0402C681F5GAC7867 C0402C681G5GAC7867 C0402C681J1GAC7867 C0402C681J3GAC7867 C0402C681J5GAC7867 C0402C689C3GACTU C0402C689C5GACTU C0402C689C8GACTU C0402C689D3GAC7867 C0402C689D4GAC7867 C0402C689D5GACTU C0402C689D8GAC7867 C0402C689J3GACTU C0402C689J4GACTU C0402C689J5GACTU C0402C689K5GACTU C0402C750F5GACTU C0402C750G5GACTU C0402C750J3GACTU C0402C750J4GACTU C0402C750J5GACTU C0402C751J3GAC7867 C0402C751J5GAC7867 C0402C758C3GACTU C0402C758C4GACTU C0402C758C5GACTU C0402C758D5GAC7867 C0402C759C3GACTU C0402C759C5GACTU C0402C759D4GACTU C0402C759D5GAC7867 C0402C820F3GACTU C0402C820F5GACTU C0402C820G3GACTU C0402C820G5GACTU C0402C820J3GACTU C0402C820J4GACTU C0402C820J5GACTU C0402C820K3GACTU C0402C820K4GACTU C0402C820K5GACTU C0402C821F5GACTU C0402C821J1GAC7867 C0402C821J3GAC7867 C0402C821J5GACTU C0402C821K3GACTU C0402C821K5GAC7867 C0402C829C3GACTU C0402C829C5GACTU C0402C829D3GACTU C0402C829D4GACTU C0402C829D5GACTU C0402C829J3GACTU C0402C829J4GACTU C0402C829J5GACTU C0402C829K5GACTU C0402C910F3GACTU C0402C910G5GACTU C0402C910J3GACTU C0402C910J5GACTU C0402C911J3GAC7867 C0402C911J5GAC7867 C0402C919C3GACTU C0402C919C5GAC7867 C0402C919D5GACTU C0402C919J5GACTU C0402C919J8GACTU C0402C919K5GACTU
C0603C100C1GACTU C0603C100C2GACTU C0603C100C3GACTU C0603C100C4GACTU C0603C100C5GACTU C0603C100D1GACTU C0603C100D3GACTU C0603C100D5GACTU C0603C100F5GAC7867 C0603C100J1GACTU C0603C100J2GACTU C0603C100J3GAC7867 C0603C100J4GAC7867 C0603C100J5GACTU C0603C100J8GAC7867 C0603C100K1GACTU C0603C100K3GACTU C0603C100K4GACTU C0603C100K5GACTU C0603C100K8GACTU C0603C100M3GACTU C0603C100M5GACTU C0603C101F1GACTU C0603C101F3GACTU C0603C101F5GACTU C0603C101G1GACTU C0603C101G3GACTU C0603C101G5GACTU C0603C101J1GACTU C0603C101J2GAC7867 C0603C101J3GACTU C0603C101J4GAC7867 C0603C101J5GAC7411 C0603C101J5GACTU C0603C101J8GAC7867 C0603C101JAGAC7867 C0603C101K1GACTU C0603C101K2GACTU C0603C101K3GACTU C0603C101K4GACTU C0603C101K5GACTU C0603C101K8GAC7867 C0603C101M3GACTU C0603C101M4GACTU C0603C101M5GACTU C0603C102F1GAC7867 C0603C102F3GACTU C0603C102F4GACTU C0603C102F5GACTU C0603C102G1GACTU C0603C102G3GACTU C0603C102G4GACTU C0603C102G5GACTU C0603C102G8GACTU C0603C102J1GACTU C0603C102J3GACTU C0603C102J4GAC7867 C0603C102J5GACTU C0603C102J8GACTU C0603C102JAGAC7867 C0603C102K1GAC7867 C0603C102K3GACTU C0603C102K4GACTU C0603C102K5GACTU C0603C102K8GACTU C0603C102M4GACTU C0603C102M5GACTU C0603C103F3GACTU C0603C103F4GACTU C0603C103G8GAC7867 C0603C103J3GACTU C0603C103J4GACTU C0603C103K3GACTU C0603C103M3GACTU C0603C109B5GAC7867 C0603C109C1GACTU C0603C109C2GACTU C0603C109C3GACTU C0603C109C5GACTU C0603C109D1GAC7867 C0603C109D3GACTU C0603C109D5GACTU C0603C110C5GACTU C0603C110J5GAC7867 C0603C111F1GACTU C0603C111F3GACTU C0603C111F5GACTU C0603C111G1GACTU C0603C111G3GACTU C0603C111G5GACTU C0603C111J1GAC7867 C0603C111J5GAC7867 C0603C111J8GACTU C0603C111K5GACTU C0603C112J3GAC7867 C0603C112J5GAC7867 C0603C119C5GACTU C0603C120C1GACTU C0603C120C3GACTU C0603C120C5GACTU C0603C120D2GACTU C0603C120D3GACTU C0603C120D5GACTU C0603C120F5GACTU C0603C120G5GACTU C0603C120J1GACTU C0603C120J2GACTU C0603C120J3GAC7867 C0603C120J4GACTU C0603C120J5GACTU C0603C120K1GACTU C0603C120K3GACTU C0603C120K4GACTU C0603C120K5GACTU C0603C121F1GACTU C0603C121F3GACTU C0603C121F5GACTU C0603C121G1GACTU C0603C121G3GACTU C0603C121G5GAC7867 C0603C121J1GAC7867 C0603C121J3GACTU C0603C121J4GACTU C0603C121J5GACTU C0603C121JAGAC7867 C0603C121K1GACTU C0603C121K3GACTU C0603C121K4GACTU C0603C121K5GAC7867 C0603C121M5GACTU C0603C122J1GAC7867 C0603C122J5GACTU C0603C122JAGAC7867 C0603C123J3GACTU C0603C129B5GACTU C0603C129C1GACTU C0603C129C2GACTU C0603C129C3GACTU C0603C129C5GACTU C0603C129D1GACTU C0603C129D5GACTU C0603C130C3GACTU C0603C130C5GACTU C0603C130D5GACTU C0603C130D8GACTU C0603C130G1GACTU C0603C130J1GAC7867 C0603C130J5GAC7867 C0603C130K1GACTU C0603C130K5GACTU C0603C131F3GACTU C0603C131F5GACTU C0603C131G1GACTU C0603C131G3GACTU C0603C131J1GAC7867 C0603C131J5GAC7867 C0603C132J3GAC7867 C0603C132J5GAC7867 C0603C132K1GACTU C0603C139C5GACTU C0603C150C1GACTU C0603C150C5GACTU C0603C150D3GACTU C0603C150D5GACTU C0603C150D8GACTU C0603C150G1GACTU C0603C150G2GACTU C0603C150G3GACTU C0603C150G5GACTU C0603C150J1GACTU C0603C150J2GAC7867 C0603C150J3GACTU C0603C150J5GACTU C0603C150K1GACTU C0603C150K2GACTU C0603C150K3GACTU C0603C150K4GACTU C0603C150K5GACTU C0603C150M3GACTU C0603C150M4GACTU C0603C150M5GACTU C0603C150M8GACTU C0603C151F1GACTU C0603C151F3GACTU C0603C151F5GACTU C0603C151G1GACTU C0603C151G3GACTU C0603C151G5GACTU C0603C151J1GACTU C0603C151J3GACTU C0603C151J4GACTU C0603C151J5GACTU C0603C151JAGAC7867 C0603C151K1GACTU C0603C151K3GACTU C0603C151K4GACTU C0603C151K5GACTU C0603C151K8GACTU C0603C151M1GACTU C0603C151M4GACTU C0603C151M5GACTU C0603C152F1GACTU C0603C152F5GACTU C0603C152G3GACTU C0603C152G5GACTU C0603C152J1GAC7867 C0603C152J3GAC7867 C0603C152J5GACTU C0603C152JAGAC7867 C0603C153F3GACTU C0603C153G3GACTU C0603C153G4GAC7867 C0603C153J3GACTU C0603C159B5GACTU C0603C159C1GACTU C0603C159C2GACTU C0603C159C3GACTU C0603C159C5GACTU C0603C159D1GACTU C0603C159D3GACTU C0603C159D5GACTU C0603C160C3GACTU C0603C160C5GACTU C0603C160G1GACTU C0603C160G5GACTU C0603C160J1GAC7867 C0603C160J5GACTU C0603C160K5GACTU C0603C161F3GACTU C0603C161F5GAC7867 C0603C161G1GACTU C0603C161G5GACTU C0603C161J1GAC7867 C0603C161J5GAC7867 C0603C162J5GAC7867 C0603C162K1GACTU C0603C169C4GACTU C0603C169C5GACTU C0603C180C1GACTU C0603C180C5GACTU C0603C180D1GACTU C0603C180D3GACTU C0603C180D5GACTU C0603C180G1GACTU C0603C180G5GACTU C0603C180J1GACTU C0603C180J2GACTU C0603C180J3GAC7867 C0603C180J4GACTU C0603C180J5GACTU C0603C180J8GACTU C0603C180K1GACTU C0603C180K3GACTU C0603C180K4GACTU C0603C180K5GACTU C0603C180K8GACTU C0603C181F1GACTU C0603C181F3GACTU C0603C181F5GACTU C0603C181G1GACTU C0603C181G3GACTU C0603C181G5GACTU C0603C181J1GACTU C0603C181J3GACTU C0603C181J4GACTU C0603C181J5GACTU C0603C181JAGAC7867 C0603C181K1GACTU C0603C181K3GACTU C0603C181K5GACTU C0603C181M3GACTU C0603C181M5GACTU C0603C182F3GACTU C0603C182F4GACTU C0603C182F5GACTU C0603C182G5GACTU C0603C182J1GAC7867 C0603C182J4GACTU C0603C182J5GAC7867 C0603C182K3GACTU C0603C189C1GACTU C0603C189C2GACTU C0603C189C3GACTU C0603C189C5GACTU C0603C189D1GACTU C0603C189D4GACTU C0603C189D5GACTU C0603C200C1GACTU C0603C200C3GAC7867 C0603C200C5GACTU C0603C200C8GACTU C0603C200D3GACTU C0603C200D5GACTU C0603C200G1GACTU C0603C200G3GACTU C0603C200G5GAC7867 C0603C200J1GAC7867 C0603C200J5GACTU C0603C200J8GACTU C0603C200K2GACTU C0603C200K3GACTU C0603C200K4GAC7867 C0603C200K5GACTU C0603C200K8GACTU C0603C200M3GACTU C0603C201F1GACTU C0603C201F3GACTU C0603C201F5GACTU C0603C201G1GACTU C0603C201G5GACTU C0603C201J1GAC7867 C0603C201J5GACTU C0603C201K1GACTU C0603C201K5GACTU C0603C201M1GACTU C0603C202J5GAC7867 C0603C209C1GACTU C0603C209C3GACTU C0603C209C5GACTU C0603C209C8GACTU C0603C209D1GAC7867 C0603C209D4GACTU C0603C209D5GAC7867 C0603C220C1GACTU C0603C220C5GACTU C0603C220C8GACTU C0603C220D1GACTU C0603C220D3GACTU C0603C220D5GACTU C0603C220F1GACTU C0603C220G1GAC7867 C0603C220G3GACTU C0603C220G4GACTU C0603C220G5GACTU C0603C220G8GACTU C0603C220J1GACTU C0603C220J2GAC7867 C0603C220J3GAC7867 C0603C220J4GAC7867 C0603C220J5GACTU C0603C220J8GAC7867 C0603C220K1GACTU C0603C220K2GACTU C0603C220K3GACTU C0603C220K4GACTU C0603C220K5GACTU C0603C220K8GACTU C0603C220M1GACTU C0603C220M3GACTU C0603C220M5GACTU C0603C221F1GACTU C0603C221F3GACTU C0603C221F5GACTU C0603C221G1GACTU C0603C221G3GACTU C0603C221G5GACTU C0603C221J1GACTU C0603C221J3GACTU C0603C221J4GACTU C0603C221J5GACTU C0603C221J8GAC7867 C0603C221JAGAC7867 C0603C221K1GACTU C0603C221K3GACTU C0603C221K4GACTU C0603C221K5GACTU C0603C221M1GACTU C0603C221M5GACTU C0603C222F1GACTU C0603C222F4GACTU C0603C222F5GAC7867 C0603C222G1GACTU C0603C222G5GAC7867 C0603C222J1GAC7867 C0603C222J3GAC7867 C0603C222J4GACTU C0603C222J5GACTU C0603C222JAGAC7867 C0603C222K5GAC7867 C0603C229B5GACTU C0603C229C1GACTU C0603C229C2GACTU C0603C229C3GACTU C0603C229C5GACTU C0603C229D1GAC7867 C0603C229D5GACTU C0603C240D5GACTU C0603C240D8GACTU C0603C240G1GACTU C0603C240G3GACTU C0603C240G5GACTU C0603C240J1GAC7867 C0603C240J3GACTU C0603C240J4GACTU C0603C240J5GACTU C0603C240K1GACTU C0603C240K3GACTU C0603C240K5GACTU C0603C240M3GACTU C0603C241F1GACTU C0603C241F3GACTU C0603C241F5GACTU C0603C241G1GACTU C0603C241G5GACTU C0603C241J1GAC7867 C0603C241J5GAC7867 C0603C241K1GACTU C0603C241K5GACTU C0603C241M1GACTU C0603C242J5GAC7867 C0603C242K1GACTU C0603C249C1GACTU C0603C249C3GACTU C0603C249C5GACTU C0603C249D5GAC7867 C0603C270D1GACTU C0603C270D3GACTU C0603C270D5GACTU C0603C270F1GACTU C0603C270F3GACTU C0603C270F5GACTU C0603C270F8GACTU C0603C270G1GAC7867 C0603C270G3GACTU C0603C270G5GACTU C0603C270J1GACTU C0603C270J2GACTU C0603C270J3GACTU C0603C270J5GACTU C0603C270J8GACTU C0603C270K1GACTU C0603C270K2GACTU C0603C270K3GACTU C0603C270K4GACTU C0603C270K5GACTU C0603C270M4GACTU C0603C271F1GACTU C0603C271F3GACTU C0603C271F5GACTU C0603C271G1GACTU C0603C271G3GACTU C0603C271G4GACTU C0603C271G5GACTU C0603C271J1GAC7867 C0603C271J3GACTU C0603C271J4GACTU C0603C271J5GACTU C0603C271JAGAC7867 C0603C271K1GACTU C0603C271K3GACTU C0603C271K4GACTU C0603C271K5GAC7867 C0603C271M1GACTU C0603C271M5GACTU C0603C272F3GACTU C0603C272F5GACTU C0603C272J1GAC7867 C0603C272J3GAC7867 C0603C272J5GACTU C0603C279C1GACTU C0603C279C2GACTU C0603C279C3GACTU C0603C279C4GACTU C0603C279C5GACTU C0603C279D1GACTU C0603C279D5GACTU C0603C279K1GACTU C0603C279K5GACTU C0603C300D1GACTU C0603C300D3GACTU C0603C300F1GACTU C0603C300F3GACTU C0603C300F5GACTU C0603C300G1GACTU C0603C300G3GACTU C0603C300G5GACTU C0603C300J1GAC7867 C0603C300J2GACTU C0603C300J3GACTU C0603C300J4GACTU C0603C300J5GACTU C0603C300J8GACTU C0603C300K1GACTU C0603C300K5GACTU C0603C301F3GACTU C0603C301F4GACTU C0603C301F5GACTU C0603C301G5GACTU C0603C301J1GAC7867 C0603C301J3GACTU C0603C301J5GACTU C0603C302F3GACTU C0603C302J3GACTU C0603C302J5GAC7867 C0603C302K5GACTU C0603C309C1GACTU C0603C309C5GACTU C0603C309D1GAC7867 C0603C309D5GAC7867 C0603C309K5GACTU C0603C330D1GACTU C0603C330D5GACTU C0603C330F1GACTU C0603C330F3GACTU C0603C330F4GACTU C0603C330F5GACTU C0603C330G1GACTU C0603C330G3GACTU C0603C330G5GACTU C0603C330J1GACTU C0603C330J2GACTU C0603C330J3GAC7867 C0603C330J4GAC7867 C0603C330J5GAC7411 C0603C330J5GACTU C0603C330J8GAC7867 C0603C330K1GACTU C0603C330K2GACTU C0603C330K3GACTU C0603C330K4GACTU C0603C330K5GACTU C0603C330M3GACTU C0603C331F3GACTU C0603C331F5GACTU C0603C331F8GACTU C0603C331G3GACTU C0603C331G5GACTU C0603C331J1GACTU C0603C331J3GACTU C0603C331J4GACTU C0603C331J5GACTU C0603C331JAGAC7867 C0603C331K1GACTU C0603C331K3GACTU C0603C331K5GACTU C0603C331K8GACTU C0603C332F1GACTU C0603C332F5GACTU C0603C332G4GACTU C0603C332G5GACTU C0603C332J1GAC7867 C0603C332J3GAC7867 C0603C332J4GACTU C0603C332J5GACTU C0603C332K3GACTU C0603C332K4GACTU C0603C332K5GACTU C0603C339C1GACTU C0603C339C2GACTU C0603C339C3GACTU C0603C339C5GACTU C0603C339D1GAC7867 C0603C339D3GACTU C0603C339D5GACTU C0603C339K1GACTU C0603C339K2GACTU C0603C339K4GACTU C0603C339K5GACTU C0603C339M5GACTU C0603C360D3GACTU C0603C360F3GACTU C0603C360F5GACTU C0603C360G1GACTU C0603C360G3GACTU C0603C360G5GACTU C0603C360J1GAC7867 C0603C360J3GACTU C0603C360J4GACTU C0603C360J5GACTU C0603C360K1GACTU C0603C360K5GACTU C0603C361F3GACTU C0603C361F5GACTU C0603C361G5GAC7867 C0603C361J1GAC7867 C0603C361J3GACTU C0603C361J5GAC7867 C0603C361K5GACTU C0603C362J5GAC7867 C0603C369C1GACTU C0603C369C3GACTU C0603C369C5GACTU C0603C369D3GACTU C0603C369D5GAC7867 C0603C390D1GACTU C0603C390D5GACTU C0603C390D8GACTU C0603C390F1GACTU C0603C390F2GACTU C0603C390F3GACTU C0603C390F5GACTU C0603C390G1GACTU C0603C390G3GACTU C0603C390G5GACTU C0603C390J1GACTU C0603C390J2GACTU C0603C390J5GACTU C0603C390K1GACTU C0603C390K2GACTU C0603C390K5GACTU C0603C390M5GACTU C0603C391F5GACTU C0603C391G3GACTU C0603C391G5GACTU C0603C391J1GAC7867 C0603C391J3GACTU C0603C391J4GACTU C0603C391J5GACTU C0603C391JAGAC7867 C0603C391K1GACTU C0603C391K3GACTU C0603C391K5GACTU C0603C392F4GACTU C0603C392J1GAC7867 C0603C392J3GACTU C0603C392J5GACTU C0603C399C1GACTU C0603C399C3GACTU C0603C399C4GACTU C0603C399C5GACTU C0603C399D1GAC7867 C0603C399D5GACTU C0603C399K1GACTU C0603C399K2GACTU C0603C399K3GACTU C0603C399K4GACTU C0603C409C5GACTU C0603C430F3GACTU C0603C430F5GACTU C0603C430G1GACTU C0603C430G2GACTU C0603C430G3GACTU C0603C430G5GACTU C0603C430J1GAC7867 C0603C430J5GACTU C0603C430K5GACTU C0603C431F3GACTU C0603C431F5GACTU C0603C431G5GACTU C0603C431J1GAC7867 C0603C431J3GACTU C0603C431J5GAC7867 C0603C432J5GAC7867 C0603C439C1GACTU C0603C439C5GAC7867 C0603C439D5GAC7867 C0603C439K5GACTU C0603C470D1GACTU C0603C470D5GAC7867 C0603C470F1GAC7867 C0603C470F3GACTU C0603C470F4GACTU C0603C470F5GACTU C0603C470G1GACTU C0603C470G3GACTU C0603C470G5GAC7867 C0603C470J1GACTU C0603C470J2GACTU C0603C470J3GACTU C0603C470J4GAC7867 C0603C470J5GACTU C0603C470J8GAC7867 C0603C470K1GACTU C0603C470K2GACTU C0603C470K3GACTU C0603C470K4GACTU C0603C470K5GACTU C0603C470K8GACTU C0603C470M3GACTU C0603C470M5GACTU C0603C471F3GACTU C0603C471F4GACTU C0603C471F5GACTU C0603C471G1GACTU C0603C471G3GACTU C0603C471G5GACTU C0603C471J1GACTU C0603C471J3GAC7867 C0603C471J4GACTU C0603C471J5GACTU C0603C471J8GACTU C0603C471JAGAC7867 C0603C471K1GACTU C0603C471K3GACTU C0603C471K5GACTU C0603C471M5GACTU C0603C472F3GACTU C0603C472F4GACTU C0603C472F5GACTU C0603C472G3GACTU C0603C472G5GAC7867 C0603C472J1GAC7867 C0603C472J3GACTU C0603C472J4GACTU C0603C472J5GACTU C0603C472K5GACTU C0603C479C1GACTU C0603C479C2GACTU C0603C479C3GACTU C0603C479C4GACTU C0603C479C5GACTU C0603C479D1GAC7867 C0603C479D3GAC7867 C0603C479D4GACTU C0603C479D5GACTU C0603C479J5GAC7867 C0603C479K1GACTU C0603C479K3GACTU C0603C479K5GAC7867 C0603C479K8GACTU C0603C479M5GACTU C0603C508B1GACTU C0603C508C1GACTU C0603C508C3GACTU C0603C508C5GACTU C0603C508C8GACTU C0603C508D2GACTU C0603C508D5GAC7867 C0603C510F1GACTU C0603C510F3GACTU C0603C510F5GAC7867 C0603C510G1GACTU C0603C510G3GACTU C0603C510G5GACTU C0603C510J1GAC7867 C0603C510J5GACTU C0603C510K5GACTU C0603C511F4GACTU C0603C511F5GACTU C0603C511F8GACTU C0603C511G5GACTU C0603C511J1GAC7867 C0603C511J3GACTU C0603C511J5GACTU C0603C511K5GACTU C0603C511K8GACTU C0603C512J5GAC7867 C0603C512K5GACTU C0603C519C1GACTU C0603C519C2GACTU C0603C519C3GACTU C0603C519C5GACTU C0603C519D5GAC7867 C0603C519J3GACTU C0603C519J5GACTU C0603C519K1GACTU C0603C519K3GACTU C0603C519K5GACTU C0603C519K8GACTU C0603C560F1GACTU C0603C560F3GACTU C0603C560F4GACTU C0603C560F5GACTU C0603C560G1GACTU C0603C560G3GACTU C0603C560G5GACTU C0603C560J1GACTU C0603C560J2GACTU C0603C560J3GACTU C0603C560J5GACTU C0603C560K1GACTU C0603C560K2GACTU C0603C560K3GACTU C0603C560K5GACTU C0603C561F3GACTU C0603C561F5GACTU C0603C561G1GACTU C0603C561G3GACTU C0603C561G5GACTU C0603C561J1GAC7867 C0603C561J3GAC7867 C0603C561J4GACTU C0603C561J5GACTU C0603C561J8GACTU C0603C561JAGAC7867 C0603C561K1GACTU C0603C561K5GACTU C0603C561M4GACTU C0603C562F3GAC7867 C0603C562J3GACTU C0603C562J5GAC7867 C0603C569B5GACTU C0603C569C1GACTU C0603C569C2GACTU C0603C569C3GACTU C0603C569C5GACTU C0603C569D1GAC7867 C0603C569D5GACTU C0603C569J2GACTU C0603C569J5GACTU C0603C569K1GACTU C0603C569K2GACTU C0603C569K4GACTU C0603C569K5GACTU C0603C569M5GACTU C0603C609D5GACTU C0603C620F1GACTU C0603C620F3GACTU C0603C620G1GACTU C0603C620G3GACTU C0603C620G5GACTU C0603C620J1GAC7867 C0603C620J5GACTU C0603C620K3GACTU C0603C620K5GACTU C0603C621F3GACTU C0603C621F5GACTU C0603C621G1GACTU C0603C621J3GAC7867 C0603C621J5GACTU C0603C621K5GACTU C0603C622J3GACTU C0603C622J5GAC7867 C0603C622K5GACTU C0603C629C1GACTU C0603C629C3GACTU C0603C629C5GAC7867 C0603C629D5GAC7867 C0603C629J3GACTU C0603C629J5GACTU C0603C629K5GACTU C0603C680F1GACTU C0603C680F3GACTU C0603C680F5GACTU C0603C680F8GACTU C0603C680G1GACTU C0603C680G3GACTU C0603C680G5GAC7867 C0603C680J1GACTU C0603C680J2GACTU C0603C680J3GACTU C0603C680J4GAC7867 C0603C680J5GACTU C0603C680K1GACTU C0603C680K3GACTU C0603C680K4GACTU C0603C680K5GACTU C0603C681F3GACTU C0603C681F5GACTU C0603C681G1GACTU C0603C681G3GACTU C0603C681G5GACTU C0603C681J1GAC7867 C0603C681J3GACTU C0603C681J5GACTU C0603C681JAGAC7867 C0603C681K1GACTU C0603C681K3GACTU C0603C681K4GACTU C0603C681K5GAC7867 C0603C682F3GACTU C0603C682F5GACTU C0603C682J3GACTU C0603C682J5GACTU C0603C682K3GACTU C0603C689C1GACTU C0603C689C2GACTU C0603C689C3GACTU C0603C689C5GACTU C0603C689C8GACTU C0603C689D1GAC7867 C0603C689D3GAC7867 C0603C689D5GACTU C0603C689J5GACTU C0603C689J8GACTU C0603C689K1GACTU C0603C689K2GACTU C0603C689K4GACTU C0603C689K5GACTU C0603C689M5GACTU C0603C750F1GACTU C0603C750F3GACTU C0603C750F5GACTU C0603C750G5GACTU C0603C750J1GAC7867 C0603C750J5GACTU C0603C750K5GACTU C0603C751F5GAC7867 C0603C751G5GACTU C0603C751J3GAC7867 C0603C751J5GACTU C0603C751K5GACTU C0603C752F3GACTU C0603C752J3GAC7867 C0603C758C3GACTU C0603C758C5GAC7867 C0603C758D5GAC7867 C0603C759C1GACTU C0603C759C3GACTU C0603C759C5GACTU C0603C759D5GAC7867 C0603C759J1GACTU C0603C759J5GACTU C0603C759J8GACTU C0603C759K1GACTU C0603C809D5GACTU C0603C820F1GACTU C0603C820F2GACTU C0603C820F3GACTU C0603C820F5GACTU C0603C820G1GACTU C0603C820G3GACTU C0603C820G5GACTU C0603C820J1GAC7867 C0603C820J2GACTU C0603C820J3GACTU C0603C820J5GACTU C0603C820K1GACTU C0603C820K4GACTU C0603C820K5GACTU C0603C821F3GACTU C0603C821F5GACTU C0603C821G1GACTU C0603C821G3GACTU C0603C821G5GACTU C0603C821J1GAC7867 C0603C821J3GACTU C0603C821J5GACTU C0603C821J8GACTU C0603C821JAGAC7867 C0603C821K1GACTU C0603C821K3GACTU C0603C821K4GACTU C0603C821K5GACTU C0603C822J3GACTU C0603C822K3GACTU C0603C829B1GAC7867 C0603C829C1GACTU C0603C829C2GACTU C0603C829C3GACTU C0603C829C5GACTU C0603C829D1GAC7867 C0603C829D5GACTU C0603C829J1GACTU C0603C829J5GACTU C0603C829K1GACTU C0603C829K3GACTU C0603C829K5GACTU C0603C829M5GACTU C0603C881F3GACTU C0603C909D5GACTU C0603C910F1GACTU C0603C910F5GACTU C0603C910G1GACTU C0603C910G5GACTU C0603C910J1GAC7867 C0603C910J5GACTU C0603C910K5GACTU C0603C911F5GAC7867 C0603C911J3GAC7867 C0603C911J5GACTU C0603C911K5GACTU C0603C912F3GACTU C0603C912J3GAC7867 C0603C919C1GACTU C0603C919C5GAC7867 C0603C919D5GAC7867 C0603C919J1GACTU C0603C919J5GACTU C0603C919K5GACTU
C0805C100C1GACTU C0805C100C2GACTU C0805C100C5GACTU C0805C100CBGACTU C0805C100D1GACTU C0805C100D2GACTU C0805C100D3GACTU C0805C100D5GACTU C0805C100F1GACTU C0805C100F5GACTU C0805C100J1GACTU C0805C100J2GAC7800 C0805C100J3GAC7800 C0805C100J5GACTU C0805C100JAGAC7800 C0805C100JBGACTU C0805C100JCGACTU C0805C100JDGACTU C0805C100K1GACTU C0805C100K2GACTU C0805C100K5GACTU C0805C100K8GACTU C0805C100M3GACTU C0805C100M4GACTU C0805C100M5GACTU C0805C101F1GACTU C0805C101F2GACTU C0805C101F3GACTU C0805C101F5GACTU C0805C101G1GACTU C0805C101G2GACTU C0805C101G5GACTU C0805C101J1GACTU C0805C101J2GACTU C0805C101J3GAC7800 C0805C101J4GAC7800 C0805C101J5GACTU C0805C101JAGAC7800 C0805C101JBGAC7800 C0805C101JCGACTU C0805C101JDGACTU C0805C101K1GACTU C0805C101K2GACTU C0805C101K3GACTU C0805C101K5GACTU C0805C101KCGACTU C0805C101KDGACTU C0805C101M1GACTU C0805C101M2GACTU C0805C101M5GACTU C0805C101MDGACTU C0805C102F1GAC7800 C0805C102F3GACTU C0805C102F4GACTU C0805C102F5GACTU C0805C102F8GACTU C0805C102G1GACTU C0805C102G3GACTU C0805C102G5GACTU C0805C102J1GACTU C0805C102J2GAC7800 C0805C102J3GAC7800 C0805C102J4GACTU C0805C102J5GACTU C0805C102JAGAC7800 C0805C102K1GACTU C0805C102K3GACTU C0805C102K5GACTU C0805C102M1GACTU C0805C102M5GACTU C0805C103F1GACTU C0805C103F3GAC7800 C0805C103F4GACTU C0805C103F5GACTU C0805C103G1GACTU C0805C103G3GACTU C0805C103G5GACTU C0805C103J1GAC7800 C0805C103J3GACTU C0805C103J4GAC7800 C0805C103J5GACTU C0805C103K1GACTU C0805C103K3GACTU C0805C103K4GACTU C0805C103K5GAC7800 C0805C109C1GACTU C0805C109C2GACTU C0805C109C5GACTU C0805C109D1GACTU C0805C109D5GACTU C0805C109DBGAC7800 C0805C110C5GACTU C0805C110D5GACTU C0805C110J2GACTU C0805C110J5GACTU C0805C111F5GACTU C0805C111G5GACTU C0805C111J1GAC7800 C0805C111J5GAC7800 C0805C111K1GACTU C0805C112F5GACTU C0805C112J5GAC7800 C0805C120C1GACTU C0805C120C2GACTU C0805C120C5GACTU C0805C120D1GACTU C0805C120D2GACTU C0805C120D5GACTU C0805C120J1GACTU C0805C120J2GACTU C0805C120J3GAC7800 C0805C120J5GACTU C0805C120JAGAC7800 C0805C120K1GACTU C0805C120K5GACTU C0805C121F1GACTU C0805C121F5GACTU C0805C121G1GACTU C0805C121G2GACTU C0805C121G5GACTU C0805C121J1GAC7800 C0805C121J2GAC7800 C0805C121J3GACTU C0805C121J4GACTU C0805C121J5GACTU C0805C121JCGAC7800 C0805C121K1GACTU C0805C121K2GACTU C0805C121K5GACTU C0805C122F3GACTU C0805C122F5GACTU C0805C122F8GACTU C0805C122G1GACTU C0805C122G3GACTU C0805C122G5GACTU C0805C122G8GACTU C0805C122J1GAC7800 C0805C122J3GACTU C0805C122J5GACTU C0805C122JAGAC7800 C0805C122K3GACTU C0805C122K5GACTU C0805C123J5GAC7800 C0805C129C1GACTU C0805C129C2GACTU C0805C129C5GACTU C0805C129D1GAC7800 C0805C129D2GACTU C0805C129D5GAC7800 C0805C130C2GACTU C0805C130C5GACTU C0805C130D5GACTU C0805C130J1GACTU C0805C130J2GACTU C0805C130J5GAC7800 C0805C130K5GACTU C0805C131F2GACTU C0805C131F5GAC7800 C0805C131G2GACTU C0805C131G5GACTU C0805C131J1GAC7800 C0805C131J5GAC7800 C0805C132F3GACTU C0805C132J1GAC7800 C0805C132J5GAC7800 C0805C139C1GACTU C0805C139C5GACTU C0805C150C1GACTU C0805C150C2GACTU C0805C150C5GACTU C0805C150D1GACTU C0805C150D5GACTU C0805C150G1GACTU C0805C150G2GACTU C0805C150G4GACTU C0805C150G5GAC7800 C0805C150J1GACTU C0805C150J2GAC7800 C0805C150J3GAC7800 C0805C150J5GACTU C0805C150JAGAC7800 C0805C150K1GACTU C0805C150K2GACTU C0805C150K3GACTU C0805C150K4GACTU C0805C150K5GACTU C0805C151F1GACTU C0805C151F2GACTU C0805C151F5GACTU C0805C151G1GACTU C0805C151G2GACTU C0805C151G5GACTU C0805C151J1GACTU C0805C151J2GACTU C0805C151J3GACTU C0805C151J5GACTU C0805C151JAGAC7800 C0805C151JCGACTU C0805C151K1GACTU C0805C151K2GACTU C0805C151K3GACTU C0805C151K5GACTU C0805C152F3GACTU C0805C152F5GACTU C0805C152G3GACTU C0805C152G5GACTU C0805C152J1GAC7800 C0805C152J3GACTU C0805C152J4GACTU C0805C152J5GACTU C0805C152JAGAC7800 C0805C152K3GACTU C0805C152K5GAC7800 C0805C153F5GAC7800 C0805C153G3GACTU C0805C153J3GACTU C0805C153J5GACTU C0805C159C1GACTU C0805C159C2GACTU C0805C159C5GACTU C0805C159D1GAC7800 C0805C159D5GAC7800 C0805C160D1GACTU C0805C160G5GACTU C0805C160J1GACTU C0805C160J2GACTU C0805C160J5GAC7800 C0805C161F1GACTU C0805C161F5GACTU C0805C161J1GAC7800 C0805C161J2GACTU C0805C161J5GAC7800 C0805C161K3GACTU C0805C161K5GACTU C0805C162F5GACTU C0805C162G5GACTU C0805C162J3GACTU C0805C162J5GAC7800 C0805C169C1GACTU C0805C169C5GACTU C0805C169D5GACTU C0805C180C5GAC7800 C0805C180D1GACTU C0805C180D5GACTU C0805C180G1GACTU C0805C180G2GACTU C0805C180G5GACTU C0805C180J1GACTU C0805C180J2GACTU C0805C180J3GACTU C0805C180J4GACTU C0805C180J5GACTU C0805C180JAGAC7800 C0805C180JCGACTU C0805C180K1GACTU C0805C180K2GACTU C0805C180K3GACTU C0805C180K5GACTU C0805C180M3GACTU C0805C181F1GACTU C0805C181F2GACTU C0805C181F5GACTU C0805C181G1GACTU C0805C181G2GACTU C0805C181G5GACTU C0805C181J1GACTU C0805C181J2GAC7800 C0805C181J5GACTU C0805C181JCGACTU C0805C181K1GACTU C0805C181K2GACTU C0805C181K4GACTU C0805C181K5GACTU C0805C181KCGACTU C0805C181M4GACTU C0805C181M5GACTU C0805C182F4GACTU C0805C182F5GACTU C0805C182G3GACTU C0805C182G5GACTU C0805C182J1GAC7800 C0805C182J3GACTU C0805C182J4GACTU C0805C182J5GACTU C0805C182JAGAC7800 C0805C182K5GACTU C0805C183F3GACTU C0805C183F5GACTU C0805C183G3GACTU C0805C183J3GAC7800 C0805C183J5GAC7800 C0805C189C1GACTU C0805C189C2GACTU C0805C189C5GAC7800 C0805C189D1GACTU C0805C189D5GAC7800 C0805C200C5GACTU C0805C200D1GACTU C0805C200D5GACTU C0805C200G1GACTU C0805C200G2GACTU C0805C200G5GACTU C0805C200J1GACTU C0805C200J2GACTU C0805C200J3GACTU C0805C200J4GAC7800 C0805C200J5GACTU C0805C200K1GACTU C0805C200K5GAC7800 C0805C200MDGACTU C0805C201F1GACTU C0805C201F5GACTU C0805C201G5GACTU C0805C201J1GAC7800 C0805C201J2GACTU C0805C201J5GAC7800 C0805C201K2GACTU C0805C201K5GAC7800 C0805C202F3GACTU C0805C202G3GACTU C0805C202J1GAC7800 C0805C202J3GACTU C0805C202J5GAC7800 C0805C202K3GACTU C0805C202K4GACTU C0805C209C1GACTU C0805C209C2GACTU C0805C209C5GACTU C0805C209CDGACTU C0805C209D1GACTU C0805C209D5GAC7800 C0805C220C1GACTU C0805C220C2GACTU C0805C220C5GAC7800 C0805C220D1GACTU C0805C220D3GACTU C0805C220D5GACTU C0805C220F5GACTU C0805C220G1GAC7800 C0805C220G2GACTU C0805C220G5GACTU C0805C220G8GACTU C0805C220J1GAC7210 C0805C220J1GACTU C0805C220J2GACTU C0805C220J3GACTU C0805C220J4GAC7800 C0805C220J5GAC7210 C0805C220J5GACTU C0805C220J8GAC7800 C0805C220JAGAC7800 C0805C220JCGACTU C0805C220JDGACTU C0805C220K1GACTU C0805C220K2GAC7800 C0805C220K3GACTU C0805C220K5GACTU C0805C220KCGAC7800 C0805C220KDGACTU C0805C220M5GACTU C0805C221F1GAC7800 C0805C221F2GACTU C0805C221F5GACTU C0805C221G1GACTU C0805C221G2GACTU C0805C221G3GACTU C0805C221G5GAC7800 C0805C221J1GACTU C0805C221J2GACTU C0805C221J3GAC7800 C0805C221J5GACTU C0805C221J8GACTU C0805C221JAGAC7800 C0805C221JCGAC7800 C0805C221JDGACTU C0805C221K1GACTU C0805C221K2GACTU C0805C221K3GACTU C0805C221K4GACTU C0805C221K5GACTU C0805C221M1GACTU C0805C221M5GACTU C0805C222F1GACTU C0805C222F3GACTU C0805C222F4GACTU C0805C222F5GACTU C0805C222G1GAC7800 C0805C222G3GACTU C0805C222G4GACTU C0805C222G5GACTU C0805C222J1GAC7800 C0805C222J3GACTU C0805C222J4GACTU C0805C222J5GACTU C0805C222JAGAC7800 C0805C222K3GACTU C0805C222K5GACTU C0805C222M3GACTU C0805C223F3GAC7800 C0805C223F5GACTU C0805C223G3GACTU C0805C223J3GAC7800 C0805C223J5GACTU C0805C229B1GACTU C0805C229C1GAC7800 C0805C229C2GACTU C0805C229C5GACTU C0805C229CDGACTU C0805C229D1GACTU C0805C229D2GACTU C0805C229D5GACTU C0805C240G5GACTU C0805C240J1GACTU C0805C240J2GACTU C0805C240J5GAC7800 C0805C240K5GACTU C0805C241F1GACTU C0805C241F5GACTU C0805C241J1GAC7800 C0805C241J3GACTU C0805C241J5GAC7800 C0805C241K5GACTU C0805C242F3GACTU C0805C242F4GACTU C0805C242G4GACTU C0805C242J3GACTU C0805C242J5GAC7800 C0805C242K3GACTU C0805C249C1GACTU C0805C249C2GACTU C0805C249C3GAC C0805C249C5GACTU C0805C249D5GAC7800 C0805C270D1GACTU C0805C270D5GACTU C0805C270F1GACTU C0805C270F3GACTU C0805C270F5GAC7800 C0805C270G1GACTU C0805C270G2GACTU C0805C270G5GAC7800 C0805C270GDGACTU C0805C270J1GACTU C0805C270J2GACTU C0805C270J3GACTU C0805C270J5GACTU C0805C270JAGAC7800 C0805C270K1GACTU C0805C270K2GACTU C0805C270K3GACTU C0805C270K5GACTU C0805C270MDGACTU C0805C271F1GACTU C0805C271F3GACTU C0805C271F5GACTU C0805C271G1GACTU C0805C271G2GACTU C0805C271G3GACTU C0805C271G5GACTU C0805C271J1GAC7800 C0805C271J2GACTU C0805C271J3GACTU C0805C271J4GACTU C0805C271J5GACTU C0805C271JCGAC7800 C0805C271K1GACTU C0805C271K2GACTU C0805C271K3GACTU C0805C271K5GACTU C0805C271M1GACTU C0805C272F1GACTU C0805C272F3GACTU C0805C272F4GACTU C0805C272F5GACTU C0805C272G3GACTU C0805C272J1GAC7800 C0805C272J3GAC7800 C0805C272J4GACTU C0805C272J5GAC7800 C0805C272JAGAC7800 C0805C272K1GACTU C0805C272K3GACTU C0805C272K4GACTU C0805C273F3GAC7800 C0805C273J3GAC7800 C0805C273J4GACTU C0805C273J8GACTU C0805C279C1GACTU C0805C279C2GACTU C0805C279C5GACTU C0805C279D1GACTU C0805C279D2GACTU C0805C279D5GACTU C0805C279K5GACTU C0805C300F1GACTU C0805C300F5GAC7800 C0805C300G1GACTU C0805C300G2GACTU C0805C300G5GACTU C0805C300J1GACTU C0805C300J2GAC7800 C0805C300J3GACTU C0805C300J4GACTU C0805C300J5GACTU C0805C300K5GACTU C0805C300M3GACTU C0805C301F1GACTU C0805C301F3GACTU C0805C301F5GACTU C0805C301G1GACTU C0805C301G3GACTU C0805C301GBGAC7800 C0805C301J1GAC7800 C0805C301J5GACTU C0805C301K2GACTU C0805C301K5GACTU C0805C302F3GACTU C0805C302G1GACTU C0805C302G3GACTU C0805C302J3GACTU C0805C302J5GAC7800 C0805C302K3GACTU C0805C309C1GACTU C0805C309C3GACTU C0805C309C5GACTU C0805C309D1GACTU C0805C309D5GAC7800 C0805C309K1GACTU C0805C309K3GACTU C0805C309K5GACTU C0805C330D5GACTU C0805C330F1GACTU C0805C330F2GACTU C0805C330F5GACTU C0805C330G1GACTU C0805C330G2GACTU C0805C330G5GAC7800 C0805C330GDGACTU C0805C330J1GACTU C0805C330J2GAC7800 C0805C330J3GACTU C0805C330J4GACTU C0805C330J5GACTU C0805C330JAGAC7800 C0805C330JCGACTU C0805C330JDGACTU C0805C330K1GACTU C0805C330K2GACTU C0805C330K3GACTU C0805C330K4GACTU C0805C330K5GACTU C0805C330M5GACTU C0805C330MDGACTU C0805C331F1GAC7800 C0805C331F2GACTU C0805C331F3GACTU C0805C331F5GACTU C0805C331G1GACTU C0805C331G2GACTU C0805C331G5GACTU C0805C331J1GACTU C0805C331J2GAC7800 C0805C331J3GACTU C0805C331J5GACTU C0805C331JCGAC7800 C0805C331K1GACTU C0805C331K2GACTU C0805C331K3GACTU C0805C331K4GACTU C0805C331K5GACTU C0805C331M5GACTU C0805C332F3GACTU C0805C332F4GACTU C0805C332F5GAC7800 C0805C332G3GACTU C0805C332G4GACTU C0805C332G5GACTU C0805C332J1GAC7800 C0805C332J3GACTU C0805C332J4GACTU C0805C332J5GACTU C0805C332JAGAC7800 C0805C332K3GACTU C0805C332K4GACTU C0805C332K5GACTU C0805C332K8GACTU C0805C332M3GACTU C0805C333J3GACTU C0805C333J8GACTU C0805C333K4GACTU C0805C339C1GACTU C0805C339C2GACTU C0805C339C3GACTU C0805C339C5GACTU C0805C339D1GAC7800 C0805C339D5GACTU C0805C339K1GACTU C0805C339K5GAC7800 C0805C339KCGACTU C0805C360F3GACTU C0805C360F5GACTU C0805C360G1GACTU C0805C360G2GACTU C0805C360G5GACTU C0805C360J1GACTU C0805C360J2GACTU C0805C360J5GACTU C0805C361F5GACTU C0805C361J1GAC7800 C0805C361J5GACTU C0805C362F5GACTU C0805C362J5GAC7800 C0805C362K3GACTU C0805C369C1GACTU C0805C369C2GACTU C0805C369C5GACTU C0805C369D5GAC7800 C0805C369K5GACTU C0805C390D5GACTU C0805C390F1GACTU C0805C390F2GACTU C0805C390F5GACTU C0805C390G1GACTU C0805C390G2GACTU C0805C390G5GACTU C0805C390J1GAC7800 C0805C390J2GACTU C0805C390J5GACTU C0805C390JAGAC7800 C0805C390JCGACTU C0805C390K1GACTU C0805C390K2GACTU C0805C390K5GACTU C0805C391F1GACTU C0805C391F5GACTU C0805C391G1GACTU C0805C391G2GACTU C0805C391G5GACTU C0805C391J1GAC7800 C0805C391J2GACTU C0805C391J5GACTU C0805C391JCGAC7800 C0805C391K1GACTU C0805C391K2GACTU C0805C391K5GACTU C0805C392F3GACTU C0805C392G3GACTU C0805C392G4GACTU C0805C392J1GAC7800 C0805C392J3GACTU C0805C392J5GAC7800 C0805C392JAGAC7800 C0805C392K3GACTU C0805C399C1GACTU C0805C399C2GACTU C0805C399C5GACTU C0805C399D1GAC7800 C0805C399D5GAC7800 C0805C399K5GACTU C0805C430F1GACTU C0805C430F5GACTU C0805C430G5GACTU C0805C430J1GACTU C0805C430J2GACTU C0805C430J5GAC7800 C0805C431F5GACTU C0805C431G5GACTU C0805C431J1GAC7800 C0805C431J5GAC7800 C0805C432F5GACTU C0805C432J5GAC7800 C0805C439C1GACTU C0805C439C2GACTU C0805C439C5GACTU C0805C439D1GACTU C0805C439D5GACTU C0805C470D5GACTU C0805C470F1GACTU C0805C470F2GACTU C0805C470F5GACTU C0805C470FBGACTU C0805C470G1GACTU C0805C470G2GACTU C0805C470G5GAC7800 C0805C470J1GACTU C0805C470J2GACTU C0805C470J3GACTU C0805C470J5GACTU C0805C470JAGAC7800 C0805C470JCGAC7800 C0805C470JDGACTU C0805C470K1GACTU C0805C470K2GACTU C0805C470K3GACTU C0805C470K5GACTU C0805C470KCGAC7800 C0805C470M1GACTU C0805C470M3GACTU C0805C470M5GACTU C0805C470MDGACTU C0805C471F1GACTU C0805C471F5GACTU C0805C471G1GACTU C0805C471G2GACTU C0805C471G3GACTU C0805C471G5GACTU C0805C471J1GACTU C0805C471J2GACTU C0805C471J3GACTU C0805C471J5GACTU C0805C471JCGAC7800 C0805C471K1GACTU C0805C471K2GACTU C0805C471K4GACTU C0805C471K5GACTU C0805C471M2GACTU C0805C471M5GACTU C0805C472F3GACTU C0805C472F5GAC7800 C0805C472G1GACTU C0805C472G3GACTU C0805C472GAGAC7800 C0805C472J1GAC7800 C0805C472J3GAC7800 C0805C472J5GACTU C0805C472JAGAC7800 C0805C472K1GACTU C0805C473F3GAC7800 C0805C473F4GAC7800 C0805C473G3GAC7800 C0805C473J3GACTU C0805C473K3GAC7800 C0805C479B1GACTU C0805C479C1GACTU C0805C479C2GACTU C0805C479C5GACTU C0805C479C8GACTU C0805C479D1GACTU C0805C479D2GACTU C0805C479D5GACTU C0805C479K1GACTU C0805C479K2GACTU C0805C479K5GACTU C0805C479M5GACTU C0805C508C1GACTU C0805C508C2GACTU C0805C508C5GACTU C0805C508D1GAC7800 C0805C508D5GAC7800 C0805C509C5GACTU C0805C510F1GACTU C0805C510F5GACTU C0805C510G5GACTU C0805C510J1GAC7800 C0805C510J2GACTU C0805C510J5GACTU C0805C510K1GACTU C0805C510K2GACTU C0805C510K5GACTU C0805C511F3GACTU C0805C511F5GACTU C0805C511J1GAC7800 C0805C511J5GAC7800 C0805C511K3GACTU C0805C511K5GACTU C0805C512F1GACTU C0805C512J5GAC7800 C0805C519C1GACTU C0805C519C3GACTU C0805C519C5GACTU C0805C519D2GACTU C0805C519D5GAC7800 C0805C519J2GACTU C0805C519J5GACTU C0805C519K2GACTU C0805C519K5GACTU C0805C519KBGAC7800 C0805C560F1GAC7800 C0805C560F2GACTU C0805C560F5GACTU C0805C560G1GACTU C0805C560G2GACTU C0805C560G5GACTU C0805C560GDGACTU C0805C560J1GAC7800 C0805C560J2GACTU C0805C560J5GACTU C0805C560JAGAC7800 C0805C560K1GACTU C0805C560K2GACTU C0805C560K3GACTU C0805C560K5GAC7800 C0805C560M2GACTU C0805C560M5GACTU C0805C561F1GACTU C0805C561F5GACTU C0805C561G1GACTU C0805C561G5GACTU C0805C561J1GAC7800 C0805C561J5GACTU C0805C561J8GACTU C0805C561JCGAC7800 C0805C561K1GACTU C0805C561K3GACTU C0805C561K5GACTU C0805C562J1GAC7800 C0805C562J3GACTU C0805C562J5GAC7800 C0805C569C1GACTU C0805C569C2GACTU C0805C569C5GACTU C0805C569D1GACTU C0805C569D2GACTU C0805C569D5GACTU C0805C569J1GACTU C0805C569J5GAC7800 C0805C569K5GACTU C0805C620F5GACTU C0805C620G1GACTU C0805C620G2GACTU C0805C620J1GAC7800 C0805C620J2GACTU C0805C620J5GACTU C0805C620K5GACTU C0805C621F1GACTU C0805C621F3GACTU C0805C621F5GACTU C0805C621J1GACTU C0805C621J5GAC7800 C0805C621K5GACTU C0805C622J5GAC7800 C0805C629C1GACTU C0805C629C5GACTU C0805C629D5GAC7800 C0805C629J5GACTU C0805C680F1GACTU C0805C680F2GACTU C0805C680F5GACTU C0805C680G1GACTU C0805C680G2GACTU C0805C680G5GAC7800 C0805C680J1GACTU C0805C680J2GAC7800 C0805C680J3GACTU C0805C680J5GACTU C0805C680JAGAC7800 C0805C680JCGACTU C0805C680K1GACTU C0805C680K2GACTU C0805C680K5GACTU C0805C681F1GACTU C0805C681F5GACTU C0805C681G1GACTU C0805C681G5GAC7800 C0805C681J1GACTU C0805C681J3GACTU C0805C681J5GACTU C0805C681JCGAC7800 C0805C681K1GACTU C0805C681K3GACTU C0805C681K5GAC7800 C0805C682F5GACTU C0805C682G5GACTU C0805C682GAGAC7800 C0805C682J1GAC7800 C0805C682J4GACTU C0805C682J5GAC7800 C0805C682JAGAC7800 C0805C682K5GACTU C0805C689C1GACTU C0805C689C2GACTU C0805C689C5GACTU C0805C689CDGACTU C0805C689D1GACTU C0805C689D2GACTU C0805C689D5GACTU C0805C689J2GACTU C0805C689J5GACTU C0805C689JCGACTU C0805C689K1GACTU C0805C689K5GACTU C0805C709D5GACTU C0805C750F1GACTU C0805C750F3GACTU C0805C750F5GACTU C0805C750G1GACTU C0805C750G2GACTU C0805C750G5GACTU C0805C750J1GAC7800 C0805C750J2GACTU C0805C750J5GAC7800 C0805C750K5GACTU C0805C751F5GACTU C0805C751J1GACTU C0805C751J5GACTU C0805C751K1GACTU C0805C751K5GACTU C0805C752J5GAC7800 C0805C752K5GACTU C0805C758C2GACTU C0805C758C5GACTU C0805C758D5GAC7800 C0805C759C1GACTU C0805C759C2GACTU C0805C759C5GACTU C0805C759D5GAC7800 C0805C759J5GACTU C0805C759K5GACTU C0805C820F1GACTU C0805C820F2GACTU C0805C820F3GACTU C0805C820F5GACTU C0805C820G1GACTU C0805C820G2GACTU C0805C820G5GACTU C0805C820J1GAC3124 C0805C820J1GACTU C0805C820J2GACTU C0805C820J5GACTU C0805C820JAGAC7800 C0805C820K1GACTU C0805C820K2GACTU C0805C820K3GACTU C0805C820K5GACTU C0805C821F1GACTU C0805C821F3GACTU C0805C821F4GACTU C0805C821F5GACTU C0805C821G1GACTU C0805C821G5GACTU C0805C821J1GACTU C0805C821J3GACTU C0805C821J5GACTU C0805C821JAGAC7800 C0805C821JCGACTU C0805C821K4GACTU C0805C821K5GACTU C0805C822F3GACTU C0805C822J1GAC7800 C0805C822J5GAC7800 C0805C822J8GACTU C0805C822JAGAC7800 C0805C829C1GACTU C0805C829C2GACTU C0805C829C3GACTU C0805C829C5GAC7800 C0805C829D1GAC7800 C0805C829D2GACTU C0805C829D5GACTU C0805C829DCGACTU C0805C829J1GACTU C0805C829J5GAC7800 C0805C829K1GACTU C0805C829K3GACTU C0805C910F1GACTU C0805C910F5GACTU C0805C910G1GACTU C0805C910G2GACTU C0805C910G5GACTU C0805C910J1GACTU C0805C910J2GACTU C0805C910J5GACTU C0805C910K5GACTU C0805C911F5GACTU C0805C911G5GACTU C0805C911J1GAC7800 C0805C911J5GAC7800 C0805C911K5GACTU C0805C912F5GACTU C0805C912J5GAC7800 C0805C919C1GACTU C0805C919C5GACTU C0805C919D5GACTU C0805C919J5GACTU C0805C919K1GACTU

更所相关文章请看:

英文原文链接:Kemet C0G Dielectic SMD MLCC - Part Numbering