Maxim (ADI) DS1086LU 尾碼定義

如果您正在尋找 Maxim EconOscillator 系列中 DS1086LU 基本零件編號的時鐘產生器晶片,您會看到一些零件編號額末端加上三位尾碼,例如 DS1086LU-533+

根據 Maxim 提供的資料,帶有三位尾碼的晶片是自定義編程頻率。 這些零件編號的頻率設置會被鎖定,不能再被更改。

如果您需要對 DS1086LU 晶片進行編程,那麼應該只訂購 DS1086LU+( 管封裝)或 DS1086LU+T(捲帶封裝)。 可是,這兩款零件編號不是自定義編程的,DAC 和預分頻器的暫存器沒有鎖定。

適用零件編號

DS1086LU+
DS1086LU+C66
DS1086LU+T
DS1086LU-12F
DS1086LU-12F/T&R
DS1086LU-12F+T
DS1086LU-21D+
DS1086LU-222+
DS1086LU-222+T
DS1086LU-440/V+
DS1086LU-440/V+
DS1086LU-440/V+T
DS1086LU-440+T
DS1086LU-455/T+W
DS1086LU-455+
DS1086LU-455+
DS1086LU-455+T
DS1086LU-527+
DS1086LU-527+T
DS1086LU-533+
DS1086LU-533+T
DS1086LU-533+W
DS1086LU-834+
DS1086LU-8CL
DS1086LU-8CL
DS1086LU-8CL/T
DS1086LU-A12+
DS1086LU-B66+
DS1086LU-B66+
DS1086LU-B66+T
DS1086LU-C01+
DS1086LU-C01+
DS1086LU-C01+T
DS1086LU-C02+
DS1086LU-C02+T
DS1086LU-CCJ
DS1086LU-CCJ/T
DS1086LU±ND
DS1086LU+C66-ND
DS1086LU+TTR-ND,DS1086LU+TCT-ND,DS1086LU+TDKR-ND
2156-DS1086LU-12F-ND
DS1086LU-12F/T&R-ND
DS1086LU-12F+T-ND
2156-DS1086LU-21D±ND
DS1086LU-222±ND
DS1086LU-222+T-ND
2156-DS1086LU-440/V±ND
DS1086LU-440/V±ND
DS1086LU-440/V+T-ND
175-DS1086LU-440+TTR-ND
DS1086LU-455/T+W-ND
2156-DS1086LU-455±ND
DS1086LU-455±ND
DS1086LU-455+T-ND
2156-DS1086LU-527±ND
DS1086LU-527+T-ND
DS1086LU-533±ND
DS1086LU-533+T-ND
DS1086LU-533+W-ND
DS1086LU-834±ND
2156-DS1086LU-8CL-MA-ND
DS1086LU-8CL-ND
DS1086LU-8CL/T-ND
2156-DS1086LU-A12±ND
2156-DS1086LU-B66±MA-ND
DS1086LU-B66±ND
DS1086LU-B66+T-ND
2156-DS1086LU-C01±MA-ND
DS1086LU-C01±ND
DS1086LU-C01+T-ND
DS1086LU-C02±ND
DS1086LU-C02+T-ND
2156-DS1086LU-CCJ-ND
2156-DS1086LU-CCJ/T-ND