Omron 릴레이 밀폐 등급

이미지를 확대하려면 클릭하십시오:

참조:
https://components.omron.com/relay-basics/technology?sectionId=tec#tec04

적용 가능한 부품 번호

Z1015-ND
Z223-ND
Z225-ND
Z2929-ND
Z3116-ND
Z226-ND
Z2771-ND
Z5440-ND
Z6519-ND
Z6520-ND
Z8591-ND
Z3025-ND
Z3084-ND
Z3087-ND
Z2841-ND
Z2760-ND
Z4395-ND
Z2906-ND
Z2158-ND
Z2163-ND
Z2307-ND
Z945-ND
Z745-ND,2266-G2R-14-DC24-ND
Z7775-ND
Z7772-ND
Z848-ND
Z847-ND
Z747-ND
Z748-ND
Z715-ND
Z949-ND
Z947-ND
Z946-ND
Z759-ND
Z757-ND
Z955-ND
Z844-ND
Z7947-ND
Z5901-ND
Z3127-ND
Z3298-ND
Z6087-ND
Z6084-ND
Z6085-ND
Z1610-ND
Z1617-ND
Z1619-ND
Z1676-ND
Z4379-ND
39-G6DN-1A-SLDC12-ND
39-G2RL-1-HADC24-ND
39-G5PZ-1A-EDC12-ND
39-G5PZ-1A-EDC5-ND
Z3081-ND
Z2821-ND
Z4400-ND
Z2842-ND
Z2345-ND
Z2346-ND
Z2764-ND
Z2347-ND
Z2759-ND
Z3082-ND
Z4396-ND
Z3822-ND
Z2922-ND
Z2908-ND
Z2909-ND
Z149-ND
Z3125-ND
Z3132-ND
Z3131-ND
Z3627-ND
Z3817-ND
Z11676-ND
Z12716-ND
Z2513-ND
Z3601-ND
Z3820-ND
Z746-ND
Z2309-ND
Z948-ND
Z3285-ND
Z3284-ND
Z5363-ND
Z3640-ND
Z712-ND
39-G2RK-1DC12BYOMI-ND
G6CU-2117P-USDC3-ND
Z952-ND
Z714-ND
Z2328-ND
Z2838-ND
Z2874-ND
Z4265-ND
Z12699-ND
Z6357-ND
Z3818-ND
Z4398-ND
Z5413-ND
Z3669-ND
Z6078-ND
Z5888-ND
Z2910-ND
Z2899-ND
Z2912-ND
Z3816-ND
Z5367-ND
Z11723-ND
Z3122-ND
Z2155-ND
Z12696-ND
Z11739-ND
Z8623-ND
Z8620-ND
Z3832-ND
Z6061-ND
Z743-ND
Z11731-ND
Z11716-ND
Z8585-ND
Z2850-ND
Z12697-ND
Z3120-ND
Z3826-ND
Z2164-ND
Z11734-ND
Z5225-ND
Z3625-ND
Z11003-ND
Z3123-ND
Z6450-ND
Z3703-ND
Z11015-ND
Z6449-ND
Z12301-ND
Z2596-ND
Z758-ND
Z11733-ND
Z11728-ND
Z4405-ND
Z11007-ND
Z11008-ND
Z8640-ND
Z11006-ND
Z3286-ND
Z12313-ND
Z2597-ND
G6B-1174P-FD-US-DC12-ND
Z6452-ND
Z12349-ND
Z3629-ND
Z845-ND
Z8635-ND
Z1620-ND
Z5416-ND
Z11024-ND
Z8624-ND
Z8629-ND
Z11002-ND
Z11005-ND
Z11720-ND
Z8636-ND
Z5226-ND
Z3825-ND
Z2165-ND
Z8619-ND
G2R-2-H-DC12-ND
Z11702-ND
Z3545-ND
Z11706-ND
Z11707-ND
Z8219-ND
G6C-2114P-US-DC6-ND
Z12719-ND
Z11011-ND
Z12352-ND
Z12351-ND
Z12347-ND
Z11603-ND
Z3704-ND
Z11009-ND
Z12720-ND
Z8639-ND
Z12718-ND
G6B-2114P-FD-USDC12-ND
Z12717-ND
Z12307-ND
Z6435-ND
Z11598-ND
Z1011-ND
39-G5Q-1-HADC24-ND
39-G5NB-1A-HADC24-ND
39-G5PZ-1ADC24-ND
39-G5PZ-1A-EDC24-ND
Z987-ND
Z2869-ND
39-G5RL-K1A-EL-HADC12BYOMZ-ND
39-G5RL-K1A-EL-HADC24BYOMZ-ND
Z843-ND
Z11601-ND
39-G9TA-U1APDC12-ND
Z846-ND
Z1618-ND
2266-G5NB8003H-ND
2266-G5NB8005D-ND
2266-G5NB6279M-ND
2266-G5LN8600H-ND
2266-G2RL8023G-ND
2266-G5QN6027R-ND
2266-G2RL8020B-ND
2266-G5QN6032E-ND
2266-G6RN8001H-ND
2266-G2RL8091A-ND
2266-G2RN5248H-ND
2266-G5RL6309D-ND
2266-G2RN5112M-ND
2266-G2RL8042C-ND
2266-G6RN8006R-ND
2266-G2RN5270D-ND
2266-G5RL6277B-ND
2266-G6B1019D-ND
2266-G6B1020H-ND
2266-G5RL6307H-ND
2266-G5CA6034E-ND
2266-G6D8019M-ND
2266-G6B6043D-ND
2266-G2RN5013B-ND
2266-G6C1099F-ND
2266-G5CA6002G-ND
2266-G6B6049C-ND
2266-G6B6045M-ND
2266-G6C1118F-ND
2266-G6B1129H-ND
2266-G6B6076M-ND
2266-G6C1122D-ND
2266-G2RN5136H-ND
2266-G6CK1105C-ND
2266-G6CK1102R-ND
2266-G6B6057D-ND
2266-G6CK1123A-ND
2266-G6CK1135E-ND
2266-G6B1137R-ND
2266-G6CK1155M-ND
2266-G2RN5236D-ND
Z3672-ND
Z3632-ND
Z5433-ND
Z951-ND
Z3711-ND
Z1616-ND
Z3811-ND
Z5212-ND
Z3117-ND
39-G5Q-1A-HADC5-ND
Z5463-ND
39-G5Q-1-HADC5-ND
Z3296-ND
Z8627-ND
Z1674-ND
Z2592-ND
39-G5PZ-1ADC12-ND
39-G6DN-1A-SLDC5-ND
Z2619-ND
Z3077-ND
Z2925-ND
Z8592-ND
39-G2RL-1A-E-HADC5-ND
Z3692-ND
G2R-2-DC48-ND
Z2324-ND
Z2853-ND
Z12694-ND
Z7774-ND
Z10480-ND
Z1224-ND
Z12712-ND
Z12706-ND
Z12708-ND
Z8628-ND
Z8625-ND
Z12335-ND
Z12702-ND
Z8453-ND
Z8626-ND
Z11608-ND
Z11610-ND
Z5415-ND
Z2913-ND
Z2911-ND
Z2897-ND
Z2157-ND
Z4266-ND
Z11715-ND
Z11701-ND
Z3075-ND
Z11712-ND
G2R-2-H-DC24-ND
Z3626-ND
Z12693-ND
Z12311-ND
Z11727-ND
Z7995-ND
Z6436-ND
Z7804-ND
Z12300-ND
Z5362-ND
Z11697-ND
Z3121-ND
Z2310-ND
Z12306-ND
Z3126-ND
Z4263-ND
Z1612-ND
Z1613-ND
Z1615-ND
Z11641-ND
Z12709-ND
Z2517-ND
Z3541-ND
Z3027-ND
Z8649-ND
Z8652-ND
Z11020-ND
Z2896-ND
Z11711-ND
Z11710-ND
Z11019-ND
Z2326-ND
Z11717-ND
Z11737-ND
Z6058-ND
Z7993-ND
Z6445-ND
Z11732-ND
Z12296-ND
Z12310-ND
Z11703-ND
Z12302-ND
Z12312-ND
Z12299-ND
Z11708-ND
Z755-ND
Z11729-ND
Z2919-ND
Z11627-ND
Z11709-ND
Z11699-ND
Z11730-ND
Z8632-ND
Z8634-ND
Z12346-ND
Z12295-ND
Z12298-ND
Z11705-ND
Z11626-ND
Z11013-ND
Z8587-ND
Z11604-ND
Z3074-ND
Z8586-ND
Z2855-ND
Z12308-ND
Z12695-ND
Z11012-ND
Z11600-ND
Z11722-ND
Z12294-ND
Z12297-ND
Z6059-ND
Z12304-ND
Z11599-ND
39-G5NB-1A-HADC12-ND
G5NB1ADC12BYOMZNA-ND
G5NB1AEHADC12BYOMZNA-ND
G2RL-14-EDC48-ND
Z6076-ND
Z4264-ND
2266-G5QN6307C-ND
2266-G5LN8005M-ND
2266-G2RL8015F-ND
2266-G2RL8000H-ND
2266-G2RL8155A-ND
2266-G2RL8225F-ND
2266-G2RL8045H-ND
2266-G6RL5002M-ND
2266-G5RL6275F-ND
2266-G2RL8123C-ND
2266-G5RL6303E-ND
2266-G5RL6310H-ND
2266-G5RL6206C-ND
2266-G2RL8142M-ND
2266-G2RL8057A-ND
2266-G2RN5036A-ND
2266-G2RN5324G-ND
2266-G6RN8025E-ND
2266-G2RN5134A-ND
2266-G2RN5202M-ND
2266-G2RK5002C-ND
2266-G2RK5000G-ND
2266-G2RK5003A-ND
2266-G2RN5269M-ND
2266-G2RN5273R-ND
2266-G2RN5100G-ND
2266-G2RN5118M-ND
2266-G2RN5235F-ND
2266-G2RK5010D-ND
2266-G2RN5277A-ND
2266-G6CK1103G-ND
2266-G6CK1126F-ND
2266-G2RN5265H-ND
2266-G2RN5110D-ND
2266-G2RN5268B-ND
2266-G2RN5239R-ND
Z6229-ND
Z5439-ND
Z2620-ND
39-G6DN-1A-SLDC24-ND
Z8440-ND
Z2840-ND,2266-G2R-1-DC24-ND
Z2598-ND,2266-G6BK-1114P-US-DC5-ND
Z8455-ND
Z12705-ND
Z11618-ND
Z2761-ND
Z2843-ND
Z3124-ND,2266-G2R-1A-DC24-ND
Z5358-ND
Z2849-ND,2266-G6B-1114P-1-US-DC12-ND
Z8367-ND
39-G9TA-K1APDC12-ND
Z7773-ND
Z1223-ND
Z1225-ND
Z12707-ND
Z2974-ND,2266-G5NB-1A4-DC12-ND
Z2844-ND
Z4394-ND,2266-G5RL-K1A-E-DC24-ND
Z11700-ND
Z8622-ND
Z3119-ND,2266-G2R-24-AC220-ND
Z145-ND
Z8651-ND
Z6080-ND
Z3702-ND,2266-G6BU-1114P-US-DC12-ND
Z11721-ND,2266-G2R-1A4-H-DC12-ND
Z5304-ND
Z2327-ND
Z8588-ND
Z11724-ND
39-G2RL-1-HADC5-ND
Z12345-ND,2266-G6C-1114P-US-DC9-ND
G2R-14-DC18-ND,2266-G2R-14-DC18-ND
G6CU-1117P-US-DC5-ND,2266-G6CU-1117P-US-DC5-ND
Z6446-ND,2266-G6B-1174P-US-DC6-ND
G6CU-2117P-US-DC5-ND,2266-G6CU-2117P-US-DC5-ND
G6CK-1117P-US-DC5-ND,2266-G6CK-1117P-US-DC5-ND
G2R-1-E-ASI-DC24-ND,2266-G2R-1-E-ASI-DC24-ND
Z3540-ND,2266-G2R-1A-AC120-ND
Z12348-ND,2266-G6CK-2114P-US-DC6-ND
G6CK-1117P-USDC24-ND,2266-G6CK-1117P-US-DC24-ND
G2R-24-DC110-ND,2266-G2R-24-DC110-ND
2266-G5LN8594M-ND
2266-G2RL8031H-ND
2266-G2RN5251H-ND
2266-G2RL8116M-ND
2266-G6B1283R-ND
2266-G4A6007H-ND
2266-G6D8018A-ND
2266-G5CA6023M-ND
2266-G6B6020E-ND
2266-G2RN5011F-ND
2266-G2RN5138D-ND
2266-G4A6006M-ND
2266-G6C1275A-ND
2266-G2RN5222D-ND
2266-G2RN5041H-ND
Z11592-ND,2266-G2R-1-E-ASI-DC12-ND
2266-G2R-1A-H-DC6-ND,G2R-1A-H-DC6-ND
2266-G2R-1A4-ASI-DC24-ND,Z12303-ND
G2R-2A-AC24-ND,2266-G2R-2A-AC24-ND
G2R-2A4-ASI-DC12-ND,2266-G2R-2A4-ASI-DC12-ND
Z12309-ND,2266-G2R-2A4-H-DC5-ND
2266-G5LE-1-ACD-DC24-ND,G5LE-1-ACD-DC24-ND
2266-G9EA-1-CA-DC60-ND,Z6469-ND
Z11725-ND,2266-G2R-2-AUL-AC120-ND
2266-G6B-1114C-US-DC5-ND,G6B-1114C-US-DC5-ND
2266-G6C-1114P-US-DC48-ND,G6C-1114P-US-DC48-ND

G5LE-1 DC12
G5Q-1A4 DC12
G5Q-14 DC12
G5Q-14 DC5
G5LE-1A4 DC5
G5Q-14 DC24
G5NB-1A-E DC5
G6DN-1A DC12
G6DN-1A-L DC12
G6DN-1A-L DC24
G2RL-1A-E-CV DC24
G2RL-1A4 DC24
G2RL-1A4-E DC24
G2RL-2 DC5
G2RL-14-E-CF DC12
G6RL-1 DC12
G5RL-K1-E-DC5
G6RL-1A4-ASI-DC5
G5CA-1A DC5
G5CA-1A-E DC24
G2R-1A-E-DC12
G6B-1114P-US-DC5
G2R-14-DC24
G2R-1A-T DC5
G2R-1-T DC5
G2R-1-E-DC12
G2R-1-E-DC5
G2R-24 DC12 BY OMI
G2R-24 DC24 BY OMI
G6C-1114P-US-DC5
G6C-2114P-US-DC5
G6B-2214P-US DC5
G6B-2114P-US-DC5
G6B-2214P-US DC12
G6B-2114P-US DC24
G4A-1A-PE DC24
G2R-14-AC120
G2R-1-T-AC120
G2R-1A-T-AC120
G2R-14-AC240
G6B-1177P-ND-USDC24
G7L-2A-X-L DC12
G7L-2A-X-L DC24
G7L-2A-X DC12
G9EA-1-B DC12
G9EA-1-B-CA DC24
G9EC-1-B DC24
G5NB-1A DC24
G5NB-1A4-EL-HA DC12
G6DN-1A-SL DC12
G2RL-1-HA DC24
G5PZ-1A-E DC12
G5PZ-1A-E DC5
G2RL-1A-E-CF-DC9
G2RL-1-H DC5
G5RL-U1-E-DC12
G2RL-14-E-CF DC24
G6RN-1A DC5
G6RN-1A DC12
G6RL-1A DC12
G6RN-1A DC24
G6RL-1 DC5
G2RL-1A4-E-CF DC24
G5RL-K1-E-DC12
G2RL-2A4-CF DC12
G2RL-14-E DC5
G6RL-1A4-ASI-DC24
G6RL-1-ASI-DC3
G2RL-24 DC48
G2R-1A-DC12
G2R-2A-DC24
G2R-2A-DC12
G6B-1114P-US DC20
G2R-2-DC5
G6QE-1A DC12
G6B-1114P-US-P6B DC5
G2RG-2A4 DC24
G6C-1117P-US-DC12
G2R-2A4-DC24
G2R-24-DC5
G2R-1A-E-DC48
G6C-1114P-US-DC24
G6C-2117P-US-DC5
G6B-1114P-FD-US-DC24
G6C-2117P-US-DC24
G6B-2014P-US DC5
G6B-1174P-US-DC5
G2RK-1 DC12 BY OMI
G6CU-2117P-US DC3
G4A-1A-E DC12
G6B-1174P-US-DC24
G2RK-2 DC12 BY OMI
G2R-1-AC120
G6B-1174P-FD-US DC24
G2R-2-AC120
G5LE-1-E-36 DC24
G2RL-1A-E-ASI DC24
G2RL-1-E DC18
G5RL-U1A-E-DC12
G5RLU-1A-E DC6
G6RN-1 DC18
G5RL-1A4-E-TV8 DC12
G5RL-1A-E-TV8 DC48
G6RL-1-ASI-DC5
G5RL-1A-E-LN DC12
G6RL-1-ASI-DC24
G2R-1A-DC5
G6RN-1 DC48
G2R-1 DC3
G2R-1-DC5
G5CA-1A4 DC5
G5CA-1A-E-H DC12
G2R-2A DC9
G5CA-1A4-H DC5
G5CA-1A-H DC12
G6B-1114P-US-DC3
G6RN-1A-AP4 DC24
G2R-14-DC5
G2R-2A-DC48
G2R-1A-H-DC24
G2R-1-E-DC6
G6B-1114P-1-US-DC24
G5CA-1A-TP-E DC5
G2R-1-H-DC24
G6C-1117P-US-DC5
G5CA-1A-TP-E DC12
G2R-2A4-DC5
G6B-1114P-FD-US-DC5
G6C-1117P-US-DC24
G6B-1114P-FD-US-DC12
G2R-1A-E-T130 DC24
G6C-2117P-US-DC3
G6C-2117P-US-DC8
G6BU-1114P-US DC3
G6C-1117P-FD-US-DC12
G2R-1A-E-ASI-DC24
G6BK-1114P-US-DC12
G6B-2214P-US DC6
G2R-2A-T130 DC24
G2R-24-H-DC24
G6CU-1114P-US-DC5
G6B-1174P-1-US DC12
G6B-1174P-1-US DC5
G6CU1114PUSDC3
G6B-1174P-1-US-DC24
G6CK-1114P-US-DC12
G2RK-2 DC5 BY OMI
G6BK-1114P-US-DC24
G6B-1174P-FD-US-DC12
G6CK-2117P-US-DC3
G6CK-2114P-US-DC12
G6CK-2114P-US-DC5
G2R-24-AC24
G6B1174PFDUSP6BDC24
G9EC-1 DC12
G5RLU-1-E DC6
G6RN-1A DC6
G5CA-1A DC9
G5RL-1-E-HR DC48
G6B-1114P-1-US DC9
G6B-1114P-US-DC9
G2R-1A-T130 DC48
G6C-1117P-US-P6C DC5
G6B-1184P-USDC12
G6BU-1114P-US-DC24
G5CA-1A-TP-E DC24
G5CA-1A-E DC48
G2R-2-H-DC12
G2R-14-H-DC12
G6BK-1114P-US-DC6
G2R-14-T130 DC12
G2R-14-T130 DC24
G6BK-1114P-US-DC3
G6C-2114P-US-DC6
G6CU-1117P-FD-US DC12
G6BK-1114P-1-US-DC12
G6CU-2117P-US-DC12
G6CU-1117P-US-DC24
G6C-2114P-US-DC9
G2R-24-T130 DC12
G6CU-2114P-US-DC5
G6B-1174P-FD-US DC6
G6CU-2114P-US DC3
G6CK1117PUSDC3
G6C-2114C-US DC3
G6B-2114P-FD-US DC12
G6B-2114P-FD-US DC5
G2R-24-AC12
G2R-14 DC110 BY OMI
G2R-2-DC110
G5LE-14 DC5
G5Q-1-HA DC24
G5NB-1A-HA DC24
G5PZ-1A DC24
G5PZ-1A-E DC24
G6RN-1 DC5
G2R-2-DC12
G5RL-K1A-EL-HA DC12 BY OMZ
G5RL-K1A-EL-HA DC24 BY OMZ
G2R-14-AC24
G2R24AULDC24BYOMI
G9TA-U1AP DC12
G2R-24-AC120
G9EC-1-B DC12
G5NB8003H
G5NB8005D
G5NB6279M
G5LN8600H
G2RL8023G
G5QN6027R
G2RL8020B
G5QN6032E
G6RN8001H
G2RL8091A
G2RN5248H
G5RL6309D
G2RN5112M
G2RL8042C
G6RN8006R
G2RN5270D
G5RL6277B
G6B 1019D
G6B 1020H
G5RL6307H
G5CA6034E
G6D 8019M
G6B 6043D
G2RN5013B
G6C 1099F
G5CA6002G
G6B 6049C
G6B 6045M
G6C 1118F
G6B 1129H
G6B 6076M
G6C 1122D
G2RN5136H
G6CK1105C
G6CK1102R
G6B 6057D
G6CK1123A
G6CK1135E
G6B 1137R
G6CK1155M
G2RN5236D
G5LE-1-VDDC12
G5Q-1A4 DC5
G5Q-1A4-EL2-HA-DC12
G6C-2114P-US-DC24
G9EA-1-B DC48
G9EA-1-B-CA DC12
G5Q-1A DC5
G5LE-1-ASI DC5
G5LE-1A4DC9
G5Q-1A-HA DC5
G5Q-14 DC18
G5Q-1-HA DC5
G5LE-1 DC9
G5NB-1A4-E DC5
G5NB-1A DC5
G5LE-14 DC48
G5PZ-1A DC12
G6DN-1A-SL DC5
G5LE-1A-E DC5
G2RL-1-DC24
G2RL-1-E-CF DC24
G2RL-1A-E-HA DC12
G2RL-1A-E-HA DC5
G2RL-1A4-E-CF DC12
G2R-2-DC48
G2R-1A4-DC12
G6B-2114P-1-US DC12
G2R-2-AUL DC24
G2R-1A-T AC220
MY4ZH-DC24
MY4H-US DC24
G5Q-1A DC9
G5LE-1A-CF DC9
G5LE-1A4 DC18
G5NB-1A4 DC5
G5LE-1A-HA DC12
G5LE-1A-SDC24
G5LE-14-AP3 DC5
G5LE-1A-E-36 DC24
G5LE14DC36
G2RL-1A4-E DC18
G2RL-1A4-E DC5
G5RLU-1-E DC5
G6RL-1A-ASI-DC12
G6RL-1-ASI-DC12
G5RL-1A-LN DC24
G5CA-1A4 DC24
G2R-2-DC6
G2R-1A-H-DC12
G2R-1-H-DC12
G2R-2A4-DC12
G2R-1A-E-T130 DC12
G2R-2-H-DC24
G6C-2117P-US-DC12
G2R-1Z4 DC24 BY OMI
G2RK-1 DC24 BY OMI
G2R-24-DC36
G2R-24-T130 DC24
G2R-1A-E AC24
G6CK-1114P-US-DC5
G2R-1A-E-AC220
G6B-1114P-US-SVDC24
G2R-1-E-AC24
G2R-1-E-AC120
G2R-1A-E-AC120
G2R-24-AC110
G2R-1-AC24
G2R-1A-E DC110 BY OMI
G9EA-1 DC12
G9EA-1 DC24
G9EA-1-CA DC24
G9EA-1-B-CA DC48
G5LE-1A DC18
G2RL-1A-CF DC5
G2RL-1-E DC22
G2RL-1A4 DC9
G6RL-1A DC6
G6RL-1 DC9
G6RL-14-ASI DC9
G5RL-1A-LN DC12
G2R-1A-DC6
G2R-1A-DC48
G6RL-14-ASI DC6
G2R-1A4-DC48
G2R-1A-H-DC5
G2R-1 DC48
G2R-1-H-DC5
G2R-1-T130 DC24
G6B-1114P-1-US-DC5
G2R-2A-H-DC12
G2R-1-ASI-DC24
G2R-2B4DC12
G2R-14-H-DC24
G2R-1A-EDC60
G2RK-1A DC5 BY OMI
G2R-1A-AC12
G2R-14-T130 DC36
G6B-2114P-US DC6
G2R-24-H-DC5
G2R-24-H-DC12
G6B-2114P-US-DC9
G2R-1A-AC24
G2R-1-E-T130 AC120
G2R-24-H-DC6
G6B-2214P-US-P6B DC12
G6B-2214P-US-P6B DC5
G6C-1117C-US-DC12
G2R-1-AC6
G2R-14-ASI-DC24
G2R-14-T130 AC24 BY OMI
G6B-1174P-US DC3
G6BK-1114P-1-US DC5
G2R-2-AC12
G2R-2A4-AC120
G2R-2A4-AC24
G2R-1-E AC12
G6B-2214P-US DC48
G2R-2A-AC120
G2RK-2-AUL DC24
G6BK-1114P-1-US-DC24
G2R-24-AUL DC12
G2R-1A4 DC100 BY OMI
G2R-1-AC220
G2R-1-E-DC110
G2R-2-AC230
G2R-2-AC240
G2R-24-AC240
G5NB-1A-HA DC12
G5NB1ADC12BYOMZNA
G5NB1AEHADC12BYOMZNA
G2RL14EDC48BYOMB
G5RL-1A4-E-TV8 DC5
G2R1DC6BYOMI
G5QN6307C
G5LN8005M
G2RL8015F
G2RL8000H
G2RL8155A
G2RL8225F
G2RL8045H
G6RL5002M
G5RL6275F
G2RL8123C
G5RL6303E
G5RL6310H
G5RL6206C
G2RL8142M
G2RL8057A
G2RN5036A
G2RN5324G
G6RN8025E
G2RN5134A
G2RN5202M
G2RK5002C
G2RK5000G
G2RK5003A
G2RN5269M
G2RN5273R
G2RN5100G
G2RN5118M
G2RN5235F
G2RK5010D
G2RN5277A
G6CK1103G
G6CK1126F
G2RN5265H
G2RN5110D
G2RN5268B
G2RN5239R
G2R-1-T-AC240
G6DN-1A DC5
G5LE-1A-E DC12
G6DN-1A-SL DC24
G2RL-2A DC5
G2R-1-DC24
G6BK-1114P-US-DC5
G5Q-14-EU DC12
G5LE-1A-CF DC5
G5LE-14-ASI DC24
G6RL-1 DC24
G2RL-14-E-CF DC48
G2R-1A-DC24
G2R-2 DC9
G6B-1114P-1-US-DC12
G2R-1-T DC36
G9TA-K1AP DC12
G2R-1-T AC220
MY4H-US DC12
MY4H-US AC110/120
G5LE-1A4-VD DC12
G5NB-1A4-DC12
G2RL-1A-E-CF DC24
G5RL-K1A-E-DC24
G2R-1-E DC9
G5CA-1A4-H DC12
G2R-24-AC220
G2RL-14 DC48
G6RL-1 DC6
G5RL-1A4-E-TV8 DC24
G6BU-1114P-US-DC12
G2R-1A4-H-DC12
G6B-2114P-1-US DC24
G2R-1A4-AC120
G2R-24-H-AUL DC12
G2R-2-AC220
G2RL-1-HA DC5
G6C-1114P-US-DC9
G2R-14-DC18
G6CU-1117P-US-DC5
G6B-1174P-US-DC6
G6CU-2117P-US-DC5
G6CK-1117P-US-DC5
G2R-1-E-ASI-DC24
G2R-1A-AC120
G6CK-2114P-US-DC6
G6CK-1117P-US-DC24
G2R-24-DC110
G5LN8594M
G2RL8031H
G2RN5251H
G2RL8116M
G6B 1283R
G4A 6007H
G6D 8018A
G5CA6023M
G6B 6020E
G2RN5011F
G2RN5138D
G4A 6006M
G6C 1275A
G2RN5222D
G2RN5041H
G2R-1-E-ASI-DC12
G2R-1A-H-DC6
G2R-1A4-ASI-DC24
G2R-2A-AC24
G2R-2A4-ASI-DC12
G2R-2A4-H-DC5
G5LE-1-ACD-DC24
G9EA-1-CA-DC60
G2R-2-AUL-AC120
G6B-1114C-US-DC5
G6C-1114P-US-DC48

FLUX RESISTANT
FLUX PROTECTION
PLASTIC SEALED
UNSEALED
HERMETICALLY SEALED
FULLY SEALED영문 원본: Omron Relay Seal Ratings