Raltron CL2520-156.250-1.8-20-X-T-TR-N1 尾碼定義

如果您正在搜尋 Raltron 的產品時,您可能會發現部份零件編號帶有「N1」尾碼,這通常代表該零件的版本。

CL2520-156.250-1.8-20-X-T-TR 是標準零件編號,上升和下降時間為 1nS。

CL2520-156.250-1.8-20-X-T-TR-N1 的上升和下降時間則是 0.5nS

適用零件編號

CL2520-156.250-1.8-20-X-T-TR-N1
2151-CL2520-156.250-1.8-20-X-T-TR-N1TR-ND
2151-CL2520-156.250-1.8-20-X-T-TR-N1CT-ND
2151-CL2520-156.250-1.8-20-X-T-TR-N1DKR-ND