Riedon - PF2200 系列電阻器的額定功率

當您在查看 Riedon PF2200 系列電阻器時需要注意一點,它們將分為散熱器等級和大氣等級。

類型 散熱器等級 大氣等級
PF2205 50W 1W
PF2203 35W 1W
PF2202 20W 1W

image

適用的零件編號

696-1314-ND 696-1167-ND 696-1338-ND 696-1688-5-ND 696-1162-ND 696-1169-ND 696-1175-ND 696-1161-ND 696-1158-ND 696-1164-ND 696-1174-ND 696-1172-ND 696-1165-ND 696-1178-ND 696-1312-ND 696-1689-5-ND 696-1690-5-ND 696-1341-ND 696-1329-ND 696-1332-ND 696-1334-ND 696-1343-ND 696-1335-ND 696-1327-ND 696-1339-ND 696-1323-ND 696-1349-ND 696-1331-ND 696-1350-ND 696-1345-ND 696-1352-ND 696-1337-ND 696-1348-ND 696-1163-ND 696-1160-ND 696-1316-ND 696-1318-ND 696-1326-ND 696-1355-ND 696-1321-ND 696-1333-ND 696-1322-ND 696-1342-ND 696-1351-ND 696-1336-ND 696-1685-5-ND 696-1687-5-ND 696-1691-5-ND 696-1692-5-ND 696-1315-ND 696-1171-ND 696-1170-ND 696-1328-ND 696-1310-ND 696-1340-ND 696-1686-5-ND 696-1354-ND 696-1159-ND 696-1313-ND 696-1168-ND 696-1166-ND 696-1176-ND 696-1325-ND 696-1346-ND 696-1177-ND 696-1309-ND 696-1319-ND 696-1320-ND 696-1347-ND 696-1173-ND PF2203-0R015J1-ND PF2203-0R11F1-ND PF2203-0R12F1-ND PF2203-0R13F1-ND PF2203-0R15F1-ND PF2203-0R18F1-ND PF2203-0R22F1-ND PF2203-0R24F1-ND PF2203-0R27F1-ND PF2203-0R03J1-ND PF2203-0R3F1-ND PF2203-0R33F1-ND PF2203-0R36F1-ND PF2203-0R39F1-ND PF2203-0R04J1-ND PF2203-0R43F1-ND PF2203-0R47F1-ND PF2203-0R51F1-ND PF2203-0R56F1-ND PF2203-0R62F1-ND PF2203-0R68F1-ND PF2203-0R75F1-ND PF2203-0R82F1-ND PF2203-0R91F1-ND PF2203-1R1F1-ND PF2203-1R2F1-ND PF2203-1R3F1-ND PF2203-1R5F1-ND PF2203-1R8F1-ND PF2203-2R4F1-ND PF2203-2R7F1-ND PF2203-3RF1-ND PF2203-3R3F1-ND PF2203-3R6F1-ND PF2203-3R9F1-ND PF2203-4R3F1-ND PF2203-5R1F1-ND PF2203-6R2F1-ND PF2203-6R8F1-ND PF2203-8R2F1-ND PF2203-9R1F1-ND PF2203-11RF1-ND PF2203-12RF1-ND PF2203-13RF1-ND PF2203-18RF1-ND PF2203-22RF1-ND PF2203-24RF1-ND PF2203-27RF1-ND PF2203-30RF1-ND PF2203-33RF1-ND PF2203-36RF1-ND PF2203-39RF1-ND PF2203-43RF1-ND PF2203-47RF1-ND PF2203-56RF1-ND PF2203-62RF1-ND PF2203-68RF1-ND PF2203-82RF1-ND PF2203-91RF1-ND PF2203-110RF1-ND PF2203-120RF1-ND PF2203-130RF1-ND PF2203-180RF1-ND PF2203-220RF1-ND PF2203-240RF1-ND PF2203-270RF1-ND PF2203-300RF1-ND PF2203-330RF1-ND PF2203-360RF1-ND PF2203-390RF1-ND PF2203-430RF1-ND PF2203-470RF1-ND PF2203-510RF1-ND PF2203-560RF1-ND PF2203-620RF1-ND PF2203-680RF1-ND PF2203-750RF1-ND PF2203-820RF1-ND PF2203-910RF1-ND PF2203-1K1F1-ND PF2203-1K2F1-ND PF2203-1K3F1-ND PF2203-1K5F1-ND PF2203-1K8F1-ND PF2203-2K2F1-ND PF2203-2K4F1-ND PF2203-2K7F1-ND PF2203-3KF1-ND PF2203-3K3F1-ND PF2203-3K6F1-ND PF2203-3K9F1-ND PF2203-4K3F1-ND PF2203-5K1F1-ND PF2203-5K6F1-ND PF2203-6K2F1-ND PF2203-6K8F1-ND PF2203-7K5F1-ND PF2203-8K2F1-ND PF2203-9K1F1-ND PF2203-11KF1-ND PF2203-12KF1-ND PF2203-13KF1-ND PF2203-15KF1-ND PF2203-18KF1-ND PF2203-22KF1-ND PF2203-24KF1-ND PF2203-27KF1-ND PF2203-30KF1-ND PF2203-33KF1-ND PF2203-36KF1-ND PF2203-39KF1-ND PF2203-43KF1-ND PF2203-47KF1-ND 696-1311-ND 696-1308-ND PF2203-4K7F1-ND 696-1306-ND 696-1307-ND PF2205-2K4F1-ND PF2205-2K7F1-ND PF2205-2R2F1-ND PF2205-2R4F1-ND PF2205-300RF1-ND PF2205-30KF1-ND PF2205-30RF1-ND PF2205-33KF1-ND PF2205-360RF1-ND PF2205-36KF1-ND PF2205-62RF1-ND PF2205-680RF1-ND PF2205-68RF1-ND PF2205-6K2F1-ND PF2205-6K8F1-ND PF2205-6R2F1-ND PF2205-6R8F1-ND PF2205-750RF1-ND PF2205-820RF1-ND PF2205-510RF1-ND PF2205-51RF1-ND PF2205-560RF1-ND PF2205-5K1F1-ND PF2205-5K6F1-ND PF2205-5R1F1-ND PF2205-620RF1-ND PF2205-0R3F1-ND PF2205-0R43F1-ND PF2205-0R47F1-ND PF2205-0R51F1-ND PF2205-0R56F1-ND PF2205-0R62F1-ND PF2205-0R68F1-ND PF2205-0R82F1-ND PF2205-0R91F1-ND PF2205-110RF1-ND PF2205-22KF1-ND PF2205-240RF1-ND PF2205-24KF1-ND PF2205-24RF1-ND PF2205-250RF1-ND PF2205-270RF1-ND PF2205-27KF1-ND PF2205-27RF1-ND PF2205-2K2F1-ND PF2205-82RF1-ND PF2205-8K2F1-ND PF2205-8R2F1-ND PF2205-910RF1-ND PF2205-91RF1-ND PF2205-9K1F1-ND PF2205-9R1F1-ND PF2205-18RF1-ND PF2205-1K1F1-ND PF2205-1K2F1-ND PF2205-1K3F1-ND PF2205-1K8F1-ND PF2205-1R1F1-ND PF2205-1R2F1-ND PF2205-1R3F1-ND PF2205-1R8F1-ND PF2205-220RF1-ND PF2205-0R03J1-ND PF2205-0R04J1-ND PF2205-0R11F1-ND PF2205-0R12F1-ND PF2205-0R13F1-ND PF2205-0R18F1-ND PF2205-0R22F1-ND PF2205-0R24F1-ND PF2205-0R36F1-ND PF2205-0R39F1-ND PF2205-36RF1-ND PF2205-39KF1-ND PF2205-39RF1-ND PF2205-3K3F1-ND PF2205-3K6F1-ND PF2205-3K9F1-ND PF2205-3KF1-ND PF2205-3R6F1-ND PF2205-3R9F1-ND PF2205-11KF1-ND PF2205-11RF1-ND PF2205-120RF1-ND PF2205-12KF1-ND PF2205-12RF1-ND PF2205-130RF1-ND PF2205-13KF1-ND PF2205-13RF1-ND PF2205-3RF1-ND PF2205-430RF1-ND PF2205-43KF1-ND PF2205-43RF1-ND PF2205-470RF1-ND PF2205-47KF1-ND PF2205-4K3F1-ND PF2205-4K7F1-ND PF2205-4R3F1-ND PF2205-180RF1-ND PF2205-18KF1-ND 696-1317-ND 696-1344-ND PF2205-75RF1-ND PF2205-56RF1-ND PF2205-390RF1-ND 696-1324-ND 696-1353-ND 696-1330-ND

PF2203-75RF1 PF2203-100RF1 PF2205-1RF1 PF2203-5R6F1 PF2203-0R2F1 PF2203-20KF1 PF2203-50KF1 PF2203-0R1F1 PF2203-0R01J1 PF2203-1RF1 PF2203-5RF1 PF2203-20RF1 PF2203-10KF1 PF2203-50RF1 PF2203-25RF1 PF2205-22RF1 PF2205-47RF1 PF2205-20RF1 PF2205-100RF1 PF2205-150RF1 PF2205-15RF1 PF2205-25RF1 PF2205-1K5F1 PF2205-0R5F1 PF2205-200RF1 PF2205-0R1F1 PF2205-3R3F1 PF2205-10RF1 PF2205-500RF1 PF2205-2R7F1 PF2205-50RF1 PF2205-1R5F1 PF2205-33RF1 PF2203-0R5F1 PF2203-0R05J1 PF2205-0R015J1 PF2205-0R02J1 PF2205-0R33F1 PF2205-7K5F1 PF2205-0R075J1 PF2205-15KF1 PF2205-0R15F1 PF2205-25KF1 PF2205-50KF1 PF2205-1KF1 PF2203-2R2F1 PF2203-51RF1 PF2205-4R7F1 PF2205-5R6F1 PF2203-7R5F1 PF2203-200RF1 PF2203-2KF1 PF2205-0R75F1 PF2203-15RF1 PF2205-20KF1 PF2203-4R7F1 PF2205-5RF1 PF2203-0R02J1 PF2203-2RF1 PF2203-10RF1 PF2203-1KF1 PF2203-5KF1 PF2205-0R2F1 PF2205-2RF1 PF2203-500RF1 PF2203-150RF1 PF2205-0R033J1 PF2205-0R05J1 PF2205-330RF1 PF2203-25KF1 PF2203-0R015J1 PF2203-0R11F1 PF2203-0R12F1 PF2203-0R13F1 PF2203-0R15F1 PF2203-0R18F1 PF2203-0R22F1 PF2203-0R24F1 PF2203-0R27F1 PF2203-0R03J1 PF2203-0R3F1 PF2203-0R33F1 PF2203-0R36F1 PF2203-0R39F1 PF2203-0R04J1 PF2203-0R43F1 PF2203-0R47F1 PF2203-0R51F1 PF2203-0R56F1 PF2203-0R62F1 PF2203-0R68F1 PF2203-0R75F1 PF2203-0R82F1 PF2203-0R91F1 PF2203-1R1F1 PF2203-1R2F1 PF2203-1R3F1 PF2203-1R5F1 PF2203-1R8F1 PF2203-2R4F1 PF2203-2R7F1 PF2203-3RF1 PF2203-3R3F1 PF2203-3R6F1 PF2203-3R9F1 PF2203-4R3F1 PF2203-5R1F1 PF2203-6R2F1 PF2203-6R8F1 PF2203-8R2F1 PF2203-9R1F1 PF2203-11RF1 PF2203-12RF1 PF2203-13RF1 PF2203-18RF1 PF2203-22RF1 PF2203-24RF1 PF2203-27RF1 PF2203-30RF1 PF2203-33RF1 PF2203-36RF1 PF2203-39RF1 PF2203-43RF1 PF2203-47RF1 PF2203-56RF1 PF2203-62RF1 PF2203-68RF1 PF2203-82RF1 PF2203-91RF1 PF2203-110RF1 PF2203-120RF1 PF2203-130RF1 PF2203-180RF1 PF2203-220RF1 PF2203-240RF1 PF2203-270RF1 PF2203-300RF1 PF2203-330RF1 PF2203-360RF1 PF2203-390RF1 PF2203-430RF1 PF2203-470RF1 PF2203-510RF1 PF2203-560RF1 PF2203-620RF1 PF2203-680RF1 PF2203-750RF1 PF2203-820RF1 PF2203-910RF1 PF2203-1K1F1 PF2203-1K2F1 PF2203-1K3F1 PF2203-1K5F1 PF2203-1K8F1 PF2203-2K2F1 PF2203-2K4F1 PF2203-2K7F1 PF2203-3KF1 PF2203-3K3F1 PF2203-3K6F1 PF2203-3K9F1 PF2203-4K3F1 PF2203-5K1F1 PF2203-5K6F1 PF2203-6K2F1 PF2203-6K8F1 PF2203-7K5F1 PF2203-8K2F1 PF2203-9K1F1 PF2203-11KF1 PF2203-12KF1 PF2203-13KF1 PF2203-15KF1 PF2203-18KF1 PF2203-22KF1 PF2203-24KF1 PF2203-27KF1 PF2203-30KF1 PF2203-33KF1 PF2203-36KF1 PF2203-39KF1 PF2203-43KF1 PF2203-47KF1 PF2203-250RF1 PF2203-0R075J1 PF2203-4K7F1 PF2203-0R025J1 PF2203-0R033J1 PF2205-2K4F1 PF2205-2K7F1 PF2205-2R2F1 PF2205-2R4F1 PF2205-300RF1 PF2205-30KF1 PF2205-30RF1 PF2205-33KF1 PF2205-360RF1 PF2205-36KF1 PF2205-62RF1 PF2205-680RF1 PF2205-68RF1 PF2205-6K2F1 PF2205-6K8F1 PF2205-6R2F1 PF2205-6R8F1 PF2205-750RF1 PF2205-820RF1 PF2205-510RF1 PF2205-51RF1 PF2205-560RF1 PF2205-5K1F1 PF2205-5K6F1 PF2205-5R1F1 PF2205-620RF1 PF2205-0R3F1 PF2205-0R43F1 PF2205-0R47F1 PF2205-0R51F1 PF2205-0R56F1 PF2205-0R62F1 PF2205-0R68F1 PF2205-0R82F1 PF2205-0R91F1 PF2205-110RF1 PF2205-22KF1 PF2205-240RF1 PF2205-24KF1 PF2205-24RF1 PF2205-250RF1 PF2205-270RF1 PF2205-27KF1 PF2205-27RF1 PF2205-2K2F1 PF2205-82RF1 PF2205-8K2F1 PF2205-8R2F1 PF2205-910RF1 PF2205-91RF1 PF2205-9K1F1 PF2205-9R1F1 PF2205-18RF1 PF2205-1K1F1 PF2205-1K2F1 PF2205-1K3F1 PF2205-1K8F1 PF2205-1R1F1 PF2205-1R2F1 PF2205-1R3F1 PF2205-1R8F1 PF2205-220RF1 PF2205-0R03J1 PF2205-0R04J1 PF2205-0R11F1 PF2205-0R12F1 PF2205-0R13F1 PF2205-0R18F1 PF2205-0R22F1 PF2205-0R24F1 PF2205-0R36F1 PF2205-0R39F1 PF2205-36RF1 PF2205-39KF1 PF2205-39RF1 PF2205-3K3F1 PF2205-3K6F1 PF2205-3K9F1 PF2205-3KF1 PF2205-3R6F1 PF2205-3R9F1 PF2205-11KF1 PF2205-11RF1 PF2205-120RF1 PF2205-12KF1 PF2205-12RF1 PF2205-130RF1 PF2205-13KF1 PF2205-13RF1 PF2205-3RF1 PF2205-430RF1 PF2205-43KF1 PF2205-43RF1 PF2205-470RF1 PF2205-47KF1 PF2205-4K3F1 PF2205-4K7F1 PF2205-4R3F1 PF2205-180RF1 PF2205-18KF1 PF2205-0R027J1 PF2205-2KF1 PF2205-75RF1 PF2205-56RF1 PF2205-390RF1 PF2205-0R27F1 PF2205-5KF1 PF2205-10KF1