SiTime - 振盪器零件編號的尾碼 X 和 G 的定義

SiTime 的振盪器零件編號上,尾碼的“X”或“G”表示 每卷250件。 SiTime 認為任何少於 1,000 件的捲軸都是可客製化的,這就是規格書中看不到這兩個尾碼的原因。 不同之處在於“X”尾碼是 12 或 16 毫米寬的捲軸,具體取決於零件,而“G”尾碼是 8 毫米寬的捲軸。

以下是 SIT1533AI-H4-DCC-32.768G 的零件編號示例。 如您所見,尾碼分別有“S”、“D”和“E”,但由於該零件編號為每卷250 件,因此它被認為是可客製化的,並且尾碼“G”未出現在規格書中。 以下零件編號示例是相同的零件,但只是捲軸較大的。

每卷1,000 件
SIT1533AI-H4-DCC-32.768E
每卷3,000 件
SIT1533AI-H4-DCC-32.768D
每卷10,000 件
SIT1533AI-H4-DCC-32.768S

image

適用的零件編號

SIT1533AI-H4-DCC-32.768G SIT8209AI-21-33S-100.000000X SIT8103AC-23-18E-33.33333X SIT8208AI-G1-33S-25.000000X SIT9120AI-2D3-33E200.000000X SIT9120AI-2D3-25E200.000000X SIT9120AI-2C2-33E100.000000X SIT9102AI-232H25S125.00000X SIT8209AI-32-18E-125.000000X SIT8209AC-2F-33E-148.500000X SIT3907AI-CF-25NH-81.920000X SIT8209AI-G1-18E-114.285000X SIT8208AI-21-33E-40.000000X SIT5000AICGE-33E0-25.000000X SIT2024AA-S2-XXE-40.000000G SIT8924AA-73-33N-20.000000G SIT2024AA-S2-XXE-7.200000G SIT2024BA-S2-33E-25.000000G SIT2024AA-S2-XXE-8.000000G SIT8924AA-73-33E-25.000000G SIT8924AA-73-33E-20.000000G SIT8924AA-73-18E-30.000000G SIT8924AA-73-33E-30.000000G SIT8924AA-73-18E-48.000000G SIT8924BA-78-28E-27.000000G SIT8924AA-73-18N-30.000000G SIT8924AA-13-33E-30.000000G SIT8924AA-23-33N-30.000000G SIT8924BAA13-33E-33.333333G SIT8924AA-23-18E-27.000000G SIT8924BA-13-33E-10.000000G SIT8924BA-13-33E-27.000000G SIT8924BAL13-33E-27.000000G SIT8924AA-13-XXN-50.000000G SIT8924BA-13-33E-25.000000G SIT8924AA-23-33E-68.000000G SIT8924AA-72-XXE-66.666660G SIT8924AA-72-33E-27.000000G SIT8924AA-72-33N-10.000000G SIT8924AA-72-33E-66.666660G SIT8924AA-72-25E-25.000000G SIT8924BA-71-33E-28.080000G SIT8924AA-72-33E-66.666666G SIT8924AA-72-18N-40.000000G SIT8924AA-12-33E-25.000000G SIT8924AA-12-33E-60.000000G SIT8924AA-12-18E-27.000000G SIT8924BA-22-33E-20.000000G SIT8924BA-22-33N-25.000000G SIT8924BAR12-33E-20.000000G SIT8924AA-12-33E-69.000000G SIT8924AA-32-18E-12.000000X SIT9120AI-1C3-33E133.330000X SIT9120AI-1C3-33E133.333000X SIT9120AC-1D2-33E150.000000X SIT9120AC-1C2-33E150.000000X SIT9120AC-2C2-33E125.000000X SIT5001AC-2E-25S0-32.000000X SIT8924BM-13-XXE-50.000000G SIT5001AICGE-33E0-14.318180X SIT5001AICGE-33E0-24.576000X SIT8924BM-71-33E-1.000000G SIT8924AM-72-XXE-12.000000G SIT8924BM-71-33E-20.000000G SIT8924AM-12-25E-48.000000G SIT8924AM-12-33E-64.000000G SIT8924AM-12-33E-33.333330G SIT8924AM-12-33N-25.000000G SIT8924AM-12-33N-4.000000G SIT8924AM-82-33E-48.000000X SIT8924AM-32-33E-66.666666X SIT9002AC-043N33EQ197.00000X SIT9002AC-233N25EX200.00000X SIT1533AI-H4-AA2-32.768G SIT8918AA-13-33S-50.000000G SIT8208AI-GF-18S-25.000000X SIT2001BI-S2-33E-12.000000G SIT8008BI-12-XXE-100.000000G SIT9201AC-S3-25E-24.000000G SIT9201AC-S3-18E-50.000000G SIT1533AI-H4-D13-32.768G SIT8208AC-23-25E-25.000000X SIT8209AC-23-33E-100.000000X SIT8208AC-G1-18E-50.000000X SIT2001BI-S2-33E-48.000000G SIT2001BI-S2-33E-24.000000G SIT8008BC-23-33E-90.000000G SIT8008BC-33-18S-29.498900X SIT8008BC-33-25S-29.498900X SIT8008BC-33-33E-12.288000X SIT8008BC-83-33E-12.288000X SIT8008BC-83-33E-2.457600X SIT8008BC-83-33E-3.686400X SIT2001BI-S1-18E-48.000000G SIT1602BC-13-25S-27.000000G SIT1602BC-13-33E-24.000000G SIT1602BC-23-33E-48.000000G SIT1602BC-23-33S-24.000000G SIT1533AC-H5-DCC-32.768G SIT1533AC-H5-D14-32.768G SIT8103AC-23-18E-66.00000X SIT1602BI-83-33E-20.000000X SIT1602BI-83-33E-48.000000X SIT1602BI-83-33S-50.000000X SIT1602BC-33-25E-24.000000X SIT1602BC-33-33E-20.000000X SIT1602BC-33-33E-24.000000X SIT1602BC-83-33E-18.432000X SIT1602BC-83-33E-24.000000X SIT1602BC-83-33E-27.000000X SIT1602BC-83-33E-48.000000X SIT1602BC-83-33E-50.000000X SIT1602BC-83-33E-7.372800X SIT1602BI-13-18S-50.000000G SIT1602BI-13-33E-50.000000G SIT1602BI-23-18E-25.000000G SIT1602BI-13-18E-50.000000G SIT8008BI-12-18E-72.000000G SIT1533AI-H4-D26-32.768G SIT1602AC-12-33E-74.176000G SIT1602AC-22-18S-54.000000G SIT1602BC-12-33E-25.000625G SIT1602BC-12-33E-27.000000G SIT8008BI-82-33E-100.000000X SIT1602BC-32-33E-27.000000X SIT1602BC-81-33E-50.000000X SIT1602BI-22-33S-25.000000G SIT1602BI-11-18E-54.000000G SIT1602BI-11-18E-72.000000G SIT1602AI-22-33E-25.000625G SIT1602BIB11-30S-54.000000G SIT1602BI-12-33E-27.000000G SIT1602BI-22-33E-24.000000G SIT1602BI-22-33E-27.000000G SIT1602BI-32-33E-25.000000X SIT1602BI-82-33E-27.000000X SIT1602BI-32-33E-24.000000X SIT2024AELS3-XXN-16.000000G SIT2024BE-S3-33N-13.333333G SIT2024AE-S3-33N-3.996000G SIT1534AC-H5-DCC-00.256G SIT8924AE-13-25E-25.000000G SIT8924AE-13-28E-27.000000G SIT8924AE-13-33E-25.000000G SIT8924AE-13-33E-27.000000G SIT8924BE-13-33E-27.000000G SIT8924AE-28-28E-27.000000G SIT8924BE-13-18E-36.000000G SIT8924AE-23-33E-24.000000G SIT8924BE-23-33N-27.000000G SIT8924BE-23-33N-27.000000G SIT8924AE-23-33E-12.288000G SIT1534AC-H5-DCC-01.024G SIT9003AC-23-18SQ-40.00000X SIT9003AC-24-33ED-24.00000X SIT8009BC-82-33E-125.000000X SIT9003AC-83-33DD-5.00000X SIT9003AC-83-33DD-74.00000X SIT9003AC-83-33EB-25.00000X SIT1534AI-H4-DCC-00.016G SIT1534AI-H4-DCC-00.002G SIT2024AABS8-33E-8.000000G SIT2024AABS8-33N-8.000000G SIT2024AA-S8-33E-8.000000G SIT2024AA-S8-33N-30.000000G SIT2024AA-S3-33N-25.000000G SIT8924AE-72-18E-27.000000G SIT8924AE-12-33E-25.000000G SIT8924AEF22-XXN-25.000000G SIT8924AE-22-18N-45.000000G SIT8008BI-13-18E-24.545450G SIT1602BI-83-33S-48.000000X