Macronixのサフィックス「L 」と「 U 」の比較

Macronixのサフィックス
例:MX66U2G45GXRI00MX66L2G45GXRI00の比較

Lは電源電圧が3V(2.7V~3.6V)であるのに対し、
Uは1.65V~2.0Vです。
オリジナル・ソース(English)