Mechatronics G1225 계열 팬의 부품 번호

Mechatronics의 어떤 G1225 계열 팬이 여러분의 응용 분야에 가장 적합한지 궁금하신가요? 모든 부품 번호가 헷갈릴 수 있지만, 아래 부품 번호 체계로 모든 부품 번호가 무엇을 의미하는지 알아낼 수 있습니다. 예를 들어, G1225E24B-FSRG1225E24B-FSR-EM의 차이점은 무엇일까요? 부품 번호 체계를 보면, EM 접미사는 팬에서 모터가 IP57 등급으로 몰딩되었음을 나타냅니다.

적용 가능한 부품 번호
DigiKey 부품 번호 제조업체 부품 번호
1570-1588-ND G1225S12B-FSR-PC
1570-1583-ND G1225H24B1+6-FSR
1570-1587-ND G1225L24B2-FSR-TTL-NH
1570-1581-ND G1225E24B-FSR-EM
1570-1586-ND G1225L24B2-FSR-NH
1570-1585-ND G1225L12B2-FSR
1570-1580-ND G1225E24B1-FSR
1570-1584-ND G1225H24B-FSR-EM-BLK
1570-1263-ND G1225H12B4-FSR
1570-1784-ND G1225H12B4-FSR-EM
G1225E24B1-FSR-WS-ND G1225E24B1-FSR-WS
G1225H24B2-FSR-TTL-ND G1225H24B2-FSR-TTL
G1225M12B1-FSR-ND G1225M12B1-FSR
G1225E12B-FSR-ND G1225E12B-FSR
G1225E24B-FSR-ND G1225E24B-FSR
G1225H12B-FSR-ND G1225H12B-FSR
G1225H24B-FSR-ND G1225H24B-FSR
G1225L12B-FSR-ND G1225L12B-FSR
G1225L24B-FSR-ND G1225L24B-FSR
G1225M12B-FSR-ND G1225M12B-FSR
G1225M24B-FSR-ND G1225M24B-FSR
G1225S12B-FSR-ND G1225S12B-FSR
G1225S24B-FSR-ND G1225S24B-FSR
G1225E12B-FSR-CC-ND G1225E12B-FSR-CC
G1225S12B-FSR-CC-ND G1225S12B-FSR-CC
G1225E12B1-FSR-ND G1225E12B1-FSR
G1225E24B2-FSR-ND G1225E24B2-FSR
G1225H12B1-FSR-TTL-ND G1225H12B1-FSR-TTL
G1225H12B2-FSR-ND G1225H12B2-FSR
G1225L24B2-FSR-ND G1225L24B2-FSR
G1225M12B2-FSR-ND G1225M12B2-FSR
G1225S24B2-FSR-ND G1225S24B2-FSR
G1225M12B6-FSR-ND G1225M12B6-FSR
G1225H12B-FSR-EM-ND G1225H12B-FSR-EM
G1225M24B-FSR-EM-ND G1225M24B-FSR-EM
G1225S12B-FSR-EM-ND G1225S12B-FSR-EM
G1225E12B1+6-FSR-ND G1225E12B1+6-FSR
G1225M12B1+6-FSR-ND G1225M12B1+6-FSR
G1225M12B-FSR-EM-ND G1225M12B-FSR-EM
1570-1582-ND G1225H12B4-FS
G1225M24B1-FSR-EM-ND G1225M24B1-FSR-EM


영문 원본: Mechatronics G1225 Series Fans - Part-Numbering