Newhaven Display용 아두이노 코드

NHD-4.3CTP-Shield-N과 같은 많은 Newhaven Display사 디스플레이 장치들에 사용 가능한 아두이노 보드용 예제 코드가 있습니다.

이들을 Newhaven의 깃허브(GitHub) 페이지에서 찾을 수 있습니다.

Newhaven 홈페이지의 Example Code에서 사용 가능한 예제 코드들을 확인할 수도 있습니다.

아래는 Newhaven의 4.3인치 아두이노 쉴드에 대한 개요 및 사용 지침에 대한 비디오입니다:

적용 가능한 NewHaven 아두이노 플랫폼

NHD-4.3CTP-SHIELD-L-ND NHD-4.3CTP-SHIELD-V-ND NHD-4.3CTP-SHIELD-N-ND NHD-4.3RTP-SHIELD-V-ND NHD-4.3RTP-SHIELD-N-ND NHD-FT81X-SHIELD-ND NHD-1.69-AU-SHIELD-ND NHD-1.27-AU-SHIELD-ND NHD-1.5-AU-SHIELD-ND NHD-4.3RTP-SHIELD-L-ND

NHD-4.3CTP-SHIELD-L NHD-4.3CTP-SHIELD-V NHD-4.3CTP-SHIELD-N NHD-4.3RTP-SHIELD-V NHD-4.3RTP-SHIELD-N NHD-FT81X-SHIELD NHD-1.69-AU-SHIELD NHD-1.27-AU-SHIELD NHD-1.5-AU-SHIELD NHD-4.3RTP-SHIELD-L영문 원본: Arduino Code for the Newhaven Displays