Engineer PA-09 通用型壓接工具(20-32 AWG)

許多用於較窄間距(1.5-2.5mm)JSTMolexAmpJAEHirose(HRS)外殼的連接頭(端子)都需要使用專門的壓接工具。以 JST 零件編號 SSH-003T-P0.2-H 為例,製造商一般建議採用價格超過1,000美元的手持式壓接工具 YRS-859 。然而這一生產級工具的高昂價格往往使這些優質連接器令原型設計工程師、業餘愛好者或製造者們望而卻步。

一個解決方案是考慮使用 跳接線預壓接引線 系列,其中包括各種單端和雙端預壓接引線。此系列的跳線採用製造商推薦的工具進行壓接,質量上乘、品質可靠。

image

此外,也可以使用 Adafruit350)提供的 Engineer PA-09 手持式壓接工具。Engineer PA-09是一種通用型壓接工具,可與較窄間距連接器中使用的各種壓接20-32 AWG連接頭相兼容(製造商的兼容性表)。要了解使用18-26 AWG 引線的連接頭,請參閱 PA-21 工具。

雖然工業化程度不如製造商或原型設計項目的最佳選擇。請注意,雖然製造商確實表示此工具可與以下所有連接頭配合使用,但壓接情況可能與製造商指定的壓接工具不同,並且不保證能滿足所有製造商壓接規格。建議的工具,但這種壓接工具性能出色,且價格不到100美元,是使用下列連接頭的製造者、業餘愛好者

製造商註明的兼容壓接端子:

JST 連接頭

SSH-003T-P0.2-H , SSH-003GA-P0.2, SSHL-003T-P0.2
SSHL-003GA1-P0.2, SSHL-002T-P0.2, SZN-002T-P0.7K
SZN-003T-P0.7K, SZE-002T-P0.3, SZE-002T-P0.5
SZE-003T-P0.5, SWPR-001T-P025, SPHD-001T-P0.5
SPHD-002T-P0.5, SPA-001T-P0.5, SPAL-001T-P0.5
SPAL-002T-P0.5, SPH-001T-P0.5L, SPH-002T-P0.5L
SPND-001T-C0.5, SPND-002T-C0.5, SPH-002T-P0.5S
SPH-004T-P0.5S, SPUD-001T-P0.5, SAN-002T-0.8A
SAN-002T-0.8K, SEH-001T-P0.6, SEH-001T-P0.6L
SJ2F-002GF-P1.0, SJ2F-01GF-P1.0, SJ2F-21GF-P1.0
SHF-001T-0.8BS, SBN-001T-0.1, SCN-001T-P1.0
SCN-001T-1.0K, SXA-001T-P0.6, SXAM-001T-P0.6
SXA-01T-P0.6, SXAM-01T-P0.6, SXA-001T-P0.6L
SXH-001T-P0.6N, SXH-001T-P0.6, RA-SC1290
RF-SC2210, RF-SC2290, SBHS-002T-P0.5A
SBHSM-002T-P0.5, SBHT-002T-P0.5, SCZH-002T-P0.5
SMM-003T-P0.5, SWPT-001T-P025, SMR-001T-P0.6
SJ2M-002GF-M1.0N, SJ2M-01GF-M1.0N, SJ2M-21GF-M1.0N
SJ2M-01GF-M1.0S, SYM-001T-P0.6, SYF-001T-P0.6
SXM-001T-P0.6, SXM-01T-P0.6

Molex 連接頭

50058-8100, 50079-8100, 50125-8000
50125-8100, 50212-8100, 50011-8100
50351-8000, 50351-8100, 5263PBTL
5159TL, 5159PBTL, 50802-8100
50802-9101, 43030-0007, 43030-0010
43031-0007, 43031-0010, 1189ATL
70058-0004, 50394-8100, 50394-8051
87421-0000, 87421-0002

TE Connectivity (Tyco) Amp 連接頭

182206-2, 770902-1, 170363-1
170365-1, 794059-1

JAE 連接頭

IL-S-C2-SC-0001
IL-G-C2-SC-0001

HRS 連接頭

DF3-2428SC
DF11-2428SC