Pomona - 微型香蕉插頭的差異

當您在搜索 Pomona微型香蕉插頭時,您可能會發現插頭上存在一些差異。

例如,零件號碼 3276
規格書顯示了以下內容:
image

但是,您可能會收到與規格書有一些差異的插頭。 參考照片如下:

Pomona 已確認這兩種差異均可使用且正確。 請參閱以下來自 Pomona 的內容:

「多年來我們對這個零件做了一些細微的改變,所以它會根據批次的不同而有所不同。 然而,這些變化不應影響接合形狀或功能。」

適用的零件編號

501-1955-ND
501-1502-ND
501-1513-ND
501-1345-ND
501-1425-ND
501-1217-ND
501-1750-ND
501-1749-ND
501-2418-ND
501-2417-ND
501-1820-ND
501-1318-ND
501-1516-ND
501-1495-ND
501-1125-ND
501-1499-ND
501-1218-ND
501-1948-ND
501-1949-ND
501-1711-ND
501-5936-0#-ND
501-3271#-ND
501-3268#-ND
501-3276#-ND
501-4513#-ND
501-2945-0#/BULK-ND
501-2944-0#-ND
501-2035-0#-ND
501-2244-2#-ND
4653-0-ND
3273-ND
4617-0-ND
4617-2-ND
5936-9-ND
3272#-ND
EM2944-2#-ND

3268
3276
3690-0
5936-0
4513
72925-0
2945-2
2945-0
2944-2
2944-0
2035-2
5936-2
2244-0
2244-2
2035-0
3690-2
72925-2
3271
3272
3030
5936-0#
3271#
3268#
3276#
4513#
2945-0#/BULK
2944-0#
2035-0#
2244-2#
4653-0
3273
4617-0
4617-2
5936-9
3272#
EM2944-2#